Читај ми

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, 2. октобар 2008. године

На основу члана 14. став 1. тачка 1) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. закон, 66/05, 101/05-др. закон, 62/06-др. закон и 85/06),

Влада усваја ревидирани

М Е М О Р А Н Д У М

О БУЏЕТУ И ЕКОНОМСКОЈ И ФИСКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗА 2009. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2010. И 2011. ГОДИНУ И МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2011. ГОДИНЕ

1. Макроекономска кретања у периоду 2005-2007. године

Увод. Република Србија је у периоду 2005-2007. године остварила динамичан привредни раст, висок раст извоза, значајан прилив страних директних инвестиција, побољшање ефикасности привреде, раст финансијског сектора, висок раст девизних резерви. Позитивне макроекономске резултате пратили су убрзање инфлације, као и раст спољнотрговинског дефицита и дефицита текућег рачуна, пораст зарада изнад раста продуктивности, раст и велики обим јавне потрошње и висок ниво незапослености.

Најважнији развојни учинци у периоду 2005-2007. године су раст бруто домаћег производа (БДП) просечно годишње по стопи од 6,2% и смањење стопе незапослености са 21,8% у 2005. години на 18,8% у 2007. години. Осим тога, у наведеном трогодишњем периоду остварен је значајан нето прилив страних директних инвестиција од 6,2 млрд евра, пораст девизних резерви које су крајем 2007. године достигле 10,9 млрд евра и повећање девизне штедње становништва која је крајем 2007. године износила 4,9 млрд евра.

Значајни резултати у области привреде у периоду 2005-2007. године праћени су повећањем унутрашњих и спољних неравнотежа. Инфлација је у 2007. години повећана на 10,1%, док је дефицит робних трансакција достигао 23% БДП, а дефицит текућих трансакција 14,8%БДП.

Преузмите цео документ:

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, 2. октобар 2008. године

Сличне теме

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 5. јул 2007. године

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 18. октобар 2007. године

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, децембар 2008. године