Пружање информација од јавног значаја

Читај ми

Пружање информација од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сва заинтересована лица могу Министарству финансија поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за информацијама од јавног значаја подноси се у:

• писаној форми

• усменој форми

Захтев за приступ информацијима од јавног значаја може се поднети редовном поштом на адресу: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд или предати непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа на истој адреси, као и у електронском облику на е-адресу: kontakt@mfin.gov.rs. 

Усмени захтев у вези са остваривањем права на приступ информацијама саопштава се у записник у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, соба бр. 19, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију.

За поступање и одлучивање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, Решењем министра финансија Број: 021-02-1/108/2022-08 од 27. октобра 2022. године, овлашћена је Ана Панчић, шеф Одсека за односе Министарства са јавношћу.

E-mail: ana.pancic@mfin.gov.rs 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја