Pružanje informacija od javnog značaja

Čitaj mi

Pružanje informacija od javnog značaja

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sva zainteresovana lica mogu Ministarstvu finansija podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev za informacijama od javnog značaja podnosi se u:

• pisanoj formi

• usmenoj formi

Zahtev za pristup informacijima od javnog značaja može se podneti redovnom poštom na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd ili predati neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na istoj adresi, kao i u elektronskom obliku na e-adresu: kontakt@mfin.gov.rs. 

Usmeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama saopštava se u zapisnik u pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, soba br. 19, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju.

Za postupanje i odlučivanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, Rešenjem ministra finansija Broj: 021-02-1/108/2022-08 od 27. oktobra 2022. godine, ovlašćena je Ana Pančić, šef Odseka za odnose Ministarstva sa javnošću.

E-mail: ana.pancic@mfin.gov.rs 

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja