Izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa

Čitaj mi

Izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa

Pravni osnov pružanja ove usluge sadržan je u članu 5. Zakona o faktoringu („Službeni glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018).

Usluga se sastoji u vođenju upravnog postupka i izradi upravnih akata u skladu sa Zakonom o faktoringu, a kojima se privrednim društvima odobrava obavljanje posla faktoringa, odnosno prethodno izdato odobrenje prestaje ili oduzima isto u skladu sa Zakonom.

Pisani zahtev propisane sadržine podnosi osnivač faktoring društva ili ovlašćeno lice na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Uz zahtev se podnosi dokumentacija propisana članom 7. stav 2. i 3. Zakona o faktoringu i čl. 3. i 4. Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa.

Uslovi koje zainteresovana lica moraju da ispune propisani su čl. 6. i 7. st. 2. Zakona o faktoringu i čl. 3. i 4. Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa.

Uz zahtev se podnosi i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 380,00 dinara + 660,00 dinara, propisanoj Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS”, broj 43/03, sa kasnijim izmenama i dopunama) i Tarifom republičkih administrativnih taksi, Odeljak A, tarifni br. 1. i 9. Taksa za podnošenje zahteva i taksa za izdavanje rešenja uplaćuje se na:

račun broj: 840-742221843-57,

model: 97,

poziv na broj: 50-016

O podnetom zahtevu se odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva.

Informacije o toku postupka se mogu dobiti putem telefonskog ili pisanog obraćanja Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija, u čijoj nadležnosti je Zakon o faktoringu.

Po prijemu zahteva vrši se provera ispunjenosti uslova i dostavljene dokumentacije, a o podnetom zahtevu odlučuje se rešenjem.

Rešenje kojim se odlučuje o zahtevu za izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa je konačno u upravnom postupku, ali se protiv istog može voditi upravni spor.

Podaci o odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa, kao i rešenja kojima se odobrava obavljanje posla faktoringa, odnosno prestaje da važi ili oduzima prethodno izdato odobrenje, evidentiraju se, u skladu sa Pravilnikom o sadržini Registra faktoringa („Službeni glasnik RS”, broj 93/2013), u Registru faktoringa koji vodi Agencija za privredne registre i koji je objavljen na internet strani te agencije.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija.