Издавање одобрења за обављање посла факторинга

Читај ми

Издавање одобрења за обављање посла факторинга

Правни основ пружања ове услуге садржан је у члану 5. Закона о факторингу („Службени гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018).

Услуга се састоји у вођењу управног поступка и изради управних аката у складу са Законом о факторингу, а којима се привредним друштвима одобрава обављање посла факторинга, односно претходно издато одобрење престаје или одузима исто у складу са Законом.

Писани захтев прописане садржине подноси оснивач факторинг друштва или овлашћено лице на адресу: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

Уз захтев се подноси документација прописана чланом 7. став 2. и 3. Закона о факторингу и чл. 3. и 4. Правилника о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга.

Услови које заинтересована лица морају да испуне прописани су чл. 6. и 7. ст. 2. Закона о факторингу и чл. 3. и 4. Правилника о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга.

Уз захтев се подноси и доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу од 380,00 динара + 660,00 динара, прописаној Законом о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, број 43/03, са каснијим изменама и допунама) и Тарифом републичких административних такси, Одељак А, тарифни бр. 1. и 9. Такса за подношење захтева и такса за издавање решења уплаћује се на:

рачун број: 840-742221843-57,

модел: 97,

позив на број: 50-016

О поднетом захтеву се одлучује у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева.

Информације о току поступка се могу добити путем телефонског или писаног обраћања Сектору за финансијски систем Министарства финансија, у чијој надлежности је Закон о факторингу.

По пријему захтева врши се провера испуњености услова и достављене документације, a о поднетом захтеву одлучује се решењем.

Решење којим се одлучује о захтеву за издавање одобрења за обављање посла факторинга је коначно у управном поступку, али се против истог може водити управни спор.

Подаци о одобрењима за обављање послова факторинга, као и решења којима се одобрава обављање посла факторинга, односно престаје да важи или одузима претходно издато одобрење, евидентирају се, у складу са Правилником о садржини Регистра факторинга („Службени гласник РС”, број 93/2013), у Регистру факторинга који води Агенција за привредне регистре и који је објављен на интернет страни те агенције.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија.