Правна помоћ у поступку остваривања алиментационих потраживања из иностранства

Читај ми

Правна помоћ у поступку остваривања алиментационих потраживања из иностранства

Повериоци алиментације који имају пребивалиште на теритрији Републике Србије могу овом Министарству да поднесу захтев за покретање поступка по Конвенцији о остваривању алиментационих захтева у иностранству од 20. јуна 1956. године („Сл. лист СФРЈ“, додатак: Међународни уговори и други споразуми, бр.2/1960) против дужника који имају боравак на територији неке друге државе потписнице Конвенције. По пријему иницијалног захтева, подносиоцу се доставља упутство за подношење захтева за издржавање. У складу са чланом 6. став 3. Конвенције, поступак и сва питања поводом остваривања алиментационих захтева, регулишу се према закону државе дужника, односно њеном међународном приватном праву.

Захтев за покретање поступка подноси се Сектору за имовинско-правне послове на адресу:

Министарство финансија − Сектор за имовинско-правне послове

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

 

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија .