Спровођење обука и консултације из финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије

Читај ми

Спровођење обука и консултације из финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије

На основу члана 83. Закона о буџетском систему, Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ), између осталог, обавља следећа послове: 1) стручног усавршавања руководилаца и запослених у јавном сектору из области финансијског управљања и контроле, у складу са међународно прихваћеним стандардима; 2) стручног усавршавања, сертификације и надзора над радом интерних ревизора; 3) вођења регистра овлашћених интерних ревизора у јавном сектору. Такође, предвиђено је да министар финансија прописује програм за стручно образовање и усавршавање, као и услове и поступак сертификовања, односно полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

У складу са наведеним, ЦЈХ организује и спроводи основне обуке из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, као и специјализоване обуке из области интерних контрола које су превасходно намењене руководиоцима у јавном сектору. Основна обука из области ФУК траје пет радних дана, а из области интерне ревизије седам радних дана, док се специјализоване обуке организују као једнодневне радионице које су тематски прилагођене конкретним захтевима корисника јавних средстава.

Чланом 4. Правилника о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 9/2014) прецизирано је да ЦЈХ организује и спроводи обуку и организује полагање испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Обука и полагање испита обављају се према Програму обуке и полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору који је саставни део наведеног Правилника. Програм обуке детаљније разрађује: 1) основну обуку за интерне ревизоре; 2) основну обуку за финансијско управљање и контролу; 3) обуку за практичан рад на интерној ревизији путем обављања две ревизије код корисника јавних средстава код кога је лице које се обучава у радном односу на пословима интерне ревизије, уз стручну помоћ Министарства финансија – ЦЈХ. Тек по успешном завршетку све три наведене обуке, кандидат стиче услов да полаже испит пред Комисијом за спровођење испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Кандидату који је положио испит министар финансија издаје сертификат, а ЦЈХ води Регистар овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Обука из финансијског управљања и контроле

Захтев за спровођење обуке из финансијског управљања и контроле за своје запослене подноси руководилац корисника јавних средстава Министарству финансија − Централној јединици за хармонизацију (ЦЈХ) − административном раднику у писаној форми. У захтеву се наводе имена и презимена запослених за које се тражи да похађају обуку. Административни радник сакупља пристигле захтеве за обуку, уноси их у базу пристиглих захтева и када у договору за руководиоцем задуженим за обуке из ФУК-а одреди групе за обуку и време вршења обуке, мејлом обавештава све који ће бити полазници обуке о датуму и месту одржавања обуке. Обука се врши у трајању од пет дана по програму и са материјалима Централне јединице за хармонизацију. Након што су присуствовали петодневној обуци и евидентирали своје присуство у Листама присутности за сваки дан обуке, полазницима обуке понаособ се издаје Потврда о похађању обуке из ФУК-а.

Обука за руководиоце КЈС из области ФУК-а

Захтев за организовање једнодневне обуке за руководиоце код корисника јавних средстава руководилац корисника јавних средстава доставља Министарству финансија − Централној јединици за хармонизацију − у писаној форми. Административни радник сакупља пристигле захтеве за обуку, уноси их у базу достављених захтева и када у договору за руководиоцем задуженим за обуке из ФУК-а одреди датум спровођења обуке мејлом обавештава подносиоца захтева – руководиоца корисника јавних средстава о датуму спровођења једнодневне обуке за руководиоце. Руководилац задужен за обуке из ФУК-а одређује распоред предавања и води Евиденцију о руководиоцима који су присуствовали обуци.

Консултације за КЈС из области ФУК-а

Консултације за КЈС из области ФУК-а могу се вршити на два начина, телефонским путем у разговору са запосленима из Централне јединице за хармонизацију или у виду једнодневне радионице на терену код корисника јавних средстава коју спроводе запослени у Централној јединици за хармонизацију. Радионице се спроводе на основу писаног захтева руководица корисника јавних средстава за спровођење радионице за запослене везано за поједине области из ФУК-а. У писаном захтеву руководиоци могу навести и конкретно које области желе да буду обухваћене радионицом. Административни радник сакупља пристигле захтеве за радионице, уноси их у базу достављених захтева и када у договору за руководиоцем задуженим за обуке из ФУК-а одреди датум спровођења радионице мејлом обавештава подносиоца захтева – руководиоца корисника јавних средстава о датуму спровођења радионице.

Основна обука за интерне ревизоре

Приjaву зa пoхaђaњe основне обуке за интерне ревизоре подноси кoрисник jaвних срeдстaвa за лице које је распоређено на радно место интерног ревизора, a кoje je у рaднoм oднoсу кoд тoг кoрисникa jaвних срeдстaвa.

Приjaвa зa пoхaђaњe oбукe пoднoси сe Mинистaрству финансија – Сектору Централна јединица за хармонизацију (ЦJХ) у писаном облику. Пристигле пријаве за обуку у Сектору обједињава административни радник. У базу података се уносе сви полазници обуке који су пријављени за обуку. Када се пријави довољан број полазника обуке, организују се обуке за интерне ревизоре. Полазници обуке се позивају на обуку мејлом. Обука траје седам дана. Након завршене обуке полазници обуке добијају потврду о похађању обуке.

Практична обука за интерне ревизоре

Лице које је зaвршилo oснoвну oбуку зa интeрнe рeвизoрe и oснoвну oбуку зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу и испуњава све услове сходно одредбама Правилника о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору доставља допис Министарству финансија, Сектору Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ), којим захтева oбуку зa прaктичaн рaд нa рeвизиjи путeм oбaвљaњa двe рeвизиje кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa кoд кoгa je у рaднoм oднoсу, уз стручну пoмoћ Mинистaрствa − ЦJХ.

Захтев за практичну обуку (менторство) прима административни радник који исту уноси у базу података. Распоред менторства одређује помоћник министра. Ментор добија овлашћење потписано од стране министра за обављање две ревизије код корисника јавних средстава.

Када се практична обука заврши, ментор потписује дневник практичне обуке кандидату који је доказ да је практична обука обављена, као и документ за пријаву испита. Консултације за КЈС из области интерне ревизије Консултације за КЈС из области интерне ревизије обављају се телефонским путем и писаним путем. На писани захтев КЈС, у вези са тумачењем из области интерне ревизије, дају се писани одговори Сектора Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија.