Донаторски пројекти који подржавају ИФКЈ

Читај ми

Донаторски пројекти који подржавају ИФКЈ

Пројекти у току

1. Реформа јавних финансија – Агенда 2030 – ПФР А2030
Донатор: Немачка сарадња у Србији (GIZ)

Пројекат, који кофинансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу, има за циљ да се формулисање политика и јавне финансије појачано оријентишу ка ЕУ интеграцијама и имплементацији Агенде 2030. Стратегија се заснива на томе да се обухвате главне теме реформске агенде Србије и да се пружи подршка спровођењу приоритетних мера, у складу са принципима доброг управљања. Активности пројекта базирају се, пре свега, на Програму реформе управљања јавним финансијама (PFM), Програму трансформације Пореске управе, Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, као И Агенди 2030. Пројекат ради у пет кључних области: 

1) развој капацитета кључних актера у Србији за финансирање Агенде 2030,
2) побољшане услуге пореским обвезницима,
3) транспарентност буџета, финансијска контрола и одговорност,
4) координација политика за спровођење Агенде 2030 и
5) успостављање општедруштвеног дијалога о Агенди 2030. 

Поред тога, пројекат пружа подршку у унапређењу базе података за праћење имплементације ЦОР. Процес обједињује све кључне актере: представнике политике и државне управе, организације цивилног друштва, научнекругове, интересне групе, грађане и привреду.

2. Пројекат реформе локалних финансија – RELOF 2
Донатор: Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO)

Опис и циљ пројекта: Пројекат RELOF 2 тренутно подржава 33 локалне самоуправе у Србији у увођењу или унапређењу финансијског управљања и контроле, интерне ревизије и надзора над јавним предузећима. Експертска помоћ и подршка пружа се групама локалних самоуправа (партнерствима) организованих око јединица локалних самоуправа које већ поседују одређене капацитете за успешну примену принципа доброг управљања и које могу бити ментори другим локалним самоуправама у свом региону. Овакав приступ подстиче међуопштинску сарадњу.

Пројекат подстиче и дијалог о јавним политикама између централног и локалног нивоа у циљу унапређења система и боље примене прописа и подршка је Министарству финансија, Централној јединици за хармонизацију у овом процесу.

Пројекат RELOF 2 се реализује кроз следеће компоненте:

1) Увођење или унапређење система финансијског управљања и контроле на локалном нивоу.
2) Увођење или унапређење функције интерне ревизије на локалном нивоу
3) Унапређење система надзора над радом локалних јавних предузећа (праћење и контрола фискалног ризика)
4) Развој напредних и иновативних активности на побољшању управљања локалним финансијама

3. Одговорна платформа за управљање јавним финансијама
Донатор: Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA)
Партнер у имплементацији: UNDP

Овај пројекат представља нову фазу подршке коју SIDA пружа Србији у реформисању управљања јавним финансијама, настављајући приступ заснован на платформи. Пројекат надограђује и допуњује подршку коју је раније пружила SIDA у оквиру текуц́ег пројекта Убрзавање механизама одговорности у јавним финансијама, финансираног од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Пројекат се фокусира на две целине: извршење буџета и финансијску контролу као и спољни надзор над јавним финансијама, истовремено се фокусирајуц́и на хоризонтална и међусекторска питања која се односе на осигуравање одрживих система интерне контроле у кључним институцијама јавног сектора, повец́ање транспарентности у управљању јавним фондовима на локалном нивоу и побољшање сарадње између организација цивилног друштва и локалне самоуправе.

Недавно реализовани пројекти

1. Tвининг – Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ)
Донатор: Европска Унија

Партнерство две државне администрације Француске и Србије ће омогућити развој интерне финансијске контроле у јавном сектору у свим јавним установама Републике Србије. То је од изузетне важности за реформу јавне управе и реформу јавних финансија у складу са приоритетима националне ПИФЦ Стратегије 2017-2020, захтевима Евроспке уније- Поглавље 32 и међународним стандардима- INTOSAI , COSO 2013, IPPF IIA.

Сам термин и концепт ИФКЈ система је развила Европска комисија са циљем да земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ пружи помоћ у разумевању и примени добро развијених и ефективних мера за контролу и управљање јавним финансијама.

Централна јединица за хармонизацију је надлежна за развој методологије интерне контроле и ревизије. ПИФЦ Твининг пројекат ће кроз размену стручних знања, искуства и примера добре праксе у јавном сектору још ојачати улогу овог тела.

Централна активност пројекта је имплементација управљачке одговорности. Управљачка одговорност је камен темељац Реформе јавне управе и подразумева:

• систем делегирања овлашћења
• учинак
• транспарентне улоге и одговорност организационих јединица надлежних за финансијске послове

https://www.euzatebe.rs/rs/projekti/podrska-daljem-razvoju-interne-finansijske-kontrole-u-javnom-sektoru-pifc

2. Побољшање општинске ревизије за одговорност И ефикасност у управљању јавним финансијама
Донатор: Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO)
Партнер у имплементацији: УНДП

Главни циљ пројекта је подршка интерној финансијској контроли (ИФКЈ) у Србији. Директни циљ пројекта је примена система за сертификацију и професионални развој за интерне ревизоре у јавном сектору и јачање професионалних капацитета у Централној јединици за хармонизацију (ЦЈХ). Пројекат ће подржати ЦХ у преусмеравању својих активности са ИФКЈ обука И сертификације интерних ревизора на преузимање водеће улоге у побољшању контролног окружења, подржавајући увођење управљања учинком и праћење спровођења финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерних захтеви за ревизију у српској администрацији. Пројекат спроводи УНДП, у блиској координацији са ЦЈХ, пружајући стратешку оријентацију програма сертификације и професионалног развоја за интерне ревизоре у јавном сектору.