Актуелности

Читај ми

Актуелности

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. августа 2021. године усвојила Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) у Републици Србији за 2020. годину. 

Извештај је припремљен на основу појединачних извештаја које су корисници јавних средстава били у обавези да доставе до 31. марта 2021. године и известe министра финансија о стању система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

У сврху извештавања коришћена је као и 2020. године електронска апликација. Сви корисници јавних средстава доставили су извештај у електронској форми, тако да можемо рећи да је електронско извештавање ове године у потпуности имплементирано. 

Као саставни део извештаја достављене су и Изјаве о интерним контролама, потписане од стране руководилаца. Изјавом, руководилац КЈС je потврдио да је стекао разумно уверавање о нивоу усклађености система ФУК у организацији којом руководи у односу на међународне стандарде интерне контроле, о ефикасности и ефективности функционисања система интерне контроле и да се организацијом управља у складу са принципима доброг управљања.

Упркос тешкоћама насталим услед пандемије, КЈС су у највећој мери прилагодили планове рада ситуацији. Најзначајније институције јавног сектора у РС у највећем броју доставиле су извештаје о систему ФУК са покривеношћу расхода и издатака буџета за 2020. годину од 97,52%. Посматрајући резултате из угла КОСО оквира сегменти контролног окружења, контролне активности, и посебно систем информација и комуникације – заслужују солидне оцене, док су области које захтевају додатно ангажовање у већем броју КЈС - праћење и процена као и управљање ризицима. Обухват буџета РС функцијом интерне ревизије код најзначајнијих категорија КЈС, износи преко 80%.  

У закључку Владе којим је усвојен Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору наведене су препоруке појединачним корисницима јавних средстава који припрадају категоријама министарстава, јавних предузећа и градова у циљу унапређења финансијског управљања и контроле и интерне ревизије. На овај начин наглашена је важност ових институција у циљу ширења значаја интерних контрола у нашем друштву.

Консолидованом годишњем извештају о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору за 2020. годину можете приступити овде

У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године и пратећим Акционим планом за период 2019-2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору за период 2017-2020. године, министар финансија је донео Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 89 од 18. децембра 2019. године).

Правилник прописује елементе који чине систем финансијског управљања и контроле као и начин функционисања, успостављања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле.

Најзначајнија унапређења која су добијена новим Правилником се односе на усклађивање са новим КОСО оквиром[1], д етаљније разрађене концепте управљачке одговорности и управљања неправилностима[2] ка о и увођење Изјаве о интерним контролама.

Такође, на интернет презентацији Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију налазе се ажурирани Приручник за финансијско управљање и контролу и као и методолошка упутства и смернице за успостављање и функционисање систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и контроле на основу којих ће нови Правилник имати своју пуну примену.

Правилник је ступио на снагу 26. децембра 2019. године, с тим да члан Правилника који се односи на изјаву о интерним контролама ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.

[1] До ношењем новог Правилника усклађују се елементи система финансијског управљања и контроле са изменама међународних стандарда интерне контроле (ИНТОСАИ) који укључују концепт КОСО оквира „Интерна контрола – Интегрисани оквир“ („Internal Control—Integrated Framework“), који је установила Комисија спонзорских организација Националне комисије за фалсификоване извештаје – позната и као Тредвејска комисија (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

[2] Де таљније разрађене одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

Обуке и радионице

За основне обуке из ФУК-а и интерне ревизије, као и пријаву за практичну обуку уз наше менторисање кандидати се пријављују попуњавањем Обрасца пријаве за обуку. Основне обуке (ФУК и ИР) могу се пријавити на једном допису, а за практичну обуку потребно је писати посебан допис, и уз ту пријаву приложити копију решења о распоређивању.

Допис потписује руководилац корисника јавних средстава.

Образац пријаве за обуку се шаље редовном поштом на адресу Кнеза Милоша 20, Сектор-Централна јединица за хармонизацију, Министарство финансија.

Образац пријаве за ФУК обуку
Образац за стицање звања овлашћени интерни ревизор