Финансијско управљање и контрола

Читај ми

Финансијско управљање и контрола

Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац организације, а којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви организације остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин;

Финансијско управљање и контрола обухвата целокупан систем финансијских и других контрола, укључујући организациону структуру, методе, процедуре и интерну ревизију које успоставља руководство организације.

Подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у организацији на исправан, економичан, ефикасан и делотворан начин.

Приручник за финансијско управљање и контролу
Смeрницe зa упрaвљaњe ризицимa
Модел Стратегије управљања ризицима
Смернице о ФУК за мале кориснике јавних средстава
Смернице за управљање неправилностима
Смернице о учинку