Finansijsko upravljanje i kontrola

Čitaj mi

Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način;

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući organizacionu strukturu, metode, procedure i internu reviziju koje uspostavlja rukovodstvo organizacije.

Podržava ostvarivanje korporativnih ciljeva kroz podršku u vođenju poslova u organizaciji na ispravan, ekonomičan, efikasan i delotvoran način.

Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu
Smernice za upravljanje rizicima
Model Strategije upravljanja rizicima
Smernice o FUK za male korisnike javnih sredstava
Smernice za upravljanje nepravilnostima
Smernice o učinku