Interna revizija

Čitaj mi

Interna revizija

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije; pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom;

Interna revizija pomaže rukovodećim strukturama i njena uloga je često opisana kao produžena ruka rukovodioca. Putem interne kontrole, rukovodeće strukture dobijaju informacije koje se odnose na funkcionisanje sistema koji je u njihovoj nadležnosti.

Dokumenti (Pravni i strateški okvir i KGI) 

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije 

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru  

Izveštavanje o internoj reviziji ka CJH (obrasci i uputstva)  

Dodatne materijale za internu reviziju možete naći u okviru kartice za E learning 

Publikacija - Kompetencije internih revizora u javnom sektoru
Publikacija Da li sam ja za internog revizora
Model povelje interne revizije
Model povelje interne revizije
Model etičkog kodeksa
Model opisa posla Jedinice za internu reviziju
Model opisa posla internog revizora
Model opisa posla višeg internog revizora
Model opisa posla rukovodioca Jedinice za internu reviziju
Model Sporazuma o obavljanju interne revizije od strane jedinice za internu reviziju drugog KJS
Model Sporazuma o obavljanju interne revizije od strane jedinice za internu reviziju drugog KJS
Alati za reviziju IPA fondova Evropske unije
Model za internu ocenu kvaliteta rada jedinica za internu reviziju
Smernice za sprovođenje interne revizije međusektorskih programa i projekata - ,,horizontalna revizija“
Smernice za uspostavljanje zajedničke jedinice za internu reviziju

Centralna jedinica za harmonizaciju je uz donatorsku podršku izradila dodatne metodološke materijale iz oblasti interne revizije.

Materijali treba da pomognu internim revizorima u izvođenju revizija informacionih sistema i sistema bezbednosti informacija kod korisnika javnih sredstava kao dodatni stručni materijal sa objašnjenjima osnovnih i najznačajnijih pojmova u vidu smernica za obavljanje i/ili praćenje rada angažovanih eksperata kod revizija navedenih sistema uz Priručnik za internu reviziju, a dokumenta uključuju sledeće: 

- Revizija aplikacija / programa,
- Dopuna metodologije u vidu revizije informacionih tehnologija i sistema bezbednosti informacija sa predlogom ciljeva revizije, opisom sistema i tipičnih kontrola, kao i studijom slučaja,
- Revizija Akta o bezbednosti informacija – metodološke preporuke za izradu, kontinuirano praćenje, unapređenje i reviziju Akta o bezbednosti IKT sistema prema zahtevima koji proističu iz zakona i podzakonskih akata kojima je uređena informaciona bezbednost,
- Revizija mrežnih uređaja,
- Upitnik i revizorske procedure za Akt o bezbednosti informacija.

Prevod stručnih termina sa engleskog jezika izvršen je uz određena ograničenja, s toga su i pojedini termini ostavljeni u izvornom obliku kako bi se održao njihov smisao. 

Metodologija IR sa primerom IT Bezbednosti
Revizija Akta o bezbednosti IKT sistema
Revizija Aplikacija
Revizija mrežnih uređaja
Upitnik i revizorske procedure za Akt o bezbednosti