Program reforme upravljanja javnim finansijama (PFM)

Čitaj mi

Program reforme upravljanja javnim finansijama (PFM)

Izveštaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 za 2023. godinu usvojen je na sednici Vlade 25. aprila 2024. godine.

Izveštaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama (PFM) 2021-2025 za 2023. godinu

25.decembra 2023.godine Vlada Republike Srbije usvojila je tekst Odluke o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025. Izmene i dopune pripremljene su u saradnji sa nadležnim institucijama i uz konsultacije sa predstavnicima Evropske komisije i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Odluka o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025

U saradnji sa članovima Radne grupe za izradu, praćenje i izveštavanje o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 (PRUJF), prepoznata je potreba da se unesu neophodne izmene u PRUJF i prateći Akcioni plan u cilju efikasnijeg praćenja postignutih rezultata reforme sistema javnih finansija. 

Predložene izmene odnose se na ažuriranje postojećih aktivnosti, pokazatelja učinka, potrebnih sredstava za realizaciju, kao i reflektovanje promena koje proizilaze iz sprovedene analize realizacije PRUJF i planiranih aktivnosti. Izmenama i dopunama biće uključene i dodatne aktivnosti koje se odnose na proces digitalizacije u periodu 2023-2025. godine.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama u sastavu Radne grupe, pripremilo radnu verziju Odluke o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. godine i Akcionog plana za period 2021-2025. godine, koje se odnose na period 2023 – 2025. godine. 

Pozivamo sve zainteresovane strane da nam na elektronsku adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs, dostave komentare na nacrt dokumenta najkasnije do utorka 7. novembra 2023.godine.

Obaveštavamo Vas da će se šesti sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama održati u ponedeljak 6. novembra 2023. godine od 10-14 časova u sali „Amfiteatar“ Ministarstva finansija. Na sastanku će biti predstavljeni ostvareni rezultati reformskih aktivnosti u prethodnom periodu. Pored toga, biće predstavljene izmene i dopune PRUJF koje pokrivaju period 2023-2025. godine.

Radna verzija Odluke o izmenama i dopunama PRUJF

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 (u daljem tekstu: Program) usvojen je 24. juna 2021. godine. U skladu sa procedurom propisanom Zakonom o planskom sistemu, Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, pripremilo Izveštaj o realizaciji Programa za 2022. godinu.

Izveštaj o realizaciji Programa za 2022. godinu, usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 4. maja 2023. godine. Izveštaj o realizaciji Programa za 2022. godinu možete preuzeti ovde:

Izveštaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama (PFM) 2021-2025 za 2022. godinu

Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. godine usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 24. juna 2021. godine. 

Efikasno upravljanje javnim finansijama predstavlja osnovu za održiv ekonomski razvoj i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države. Cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 je ostvarivanje održivog budzeta sa stabilnim javnim dugom u odnosu na BDP uz pomoć boljeg finansijskog upravljanja i kontrole, procesa interne revizije i povezivanje budzetskog planiranja sa politikama Vlade.

Program reforme upravljanja javnim finansijama biće glavna smernica reformama za period od 2021. do 2025. godine u ovoj oblasti, kako bi se ojačao pravni, strateški i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima.

Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. godine i Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlogu Programa možete preuzeti ovde:

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlogu programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025. godine, sa pratećim Akcionim planom za period 2021-2025. godine
Program reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 (u daljem tekstu: Program) usvojen je 24. juna 2021. godine. U skladu sa procedurom propisanom Zakonom o planskom sistemu, Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, pripremilo Izveštaj o realizaciji Programa za 2021. godinu.

Kao i prethodnih godina, ključni rezultati Programa postignuti u 2021. godini biće prezentovani na sastanku Dijalog o politici upravljanja javnim finansijama, koji će biti održan 12. maja 2022. godine.

Izveštaj o realizaciji Programa za 2021. godinu, usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 20. aprila 2022. godine. Izveštaj o realizaciji za 2021. godinu možete preuzeti ovde:

Izveštaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 za 2021. godinu

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2020. godine. Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 11.06.2021. godine.  

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2020. godine

Ministarstvo finansija, u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/18), obaveštava javnost da započinje rad na izradi novog Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2021-2025. godine.


Ovim putem obaveštavamo javnost da će biti blagovremeno upoznata sa svim materijalima u fazi izrade Programa.


Postojeći Program važi do kraja 2020. godine. Izveštaj o realizaciji Programa za 2019. godinu usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 14. maja 2020. godine, i dostupan je na internet stranici Ministarstva finansija na srpskom i engleskom jeziku.

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020


Efikasno upravljanje javnim finansijama predstavlja osnovu za održiv ekonomski razvoj i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države. Cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 je da pruži sveobuhvatni i integrisani okvir za planiranje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje napretka u sprovođenju aktivnosti upravljanja javnim finansijama kako bi se unapredila makroekonomska stabilnost, obezbedilo efikasno i svrsishodno raspoređivanje i korišćenje javnih resursa, i time lakše postigli strateški ciljevi koje je definisala Vlada, unapredile usluge koje pruža državna uprava u Republici Srbiji, uz istovremeno povećavanje transparentnosti i ukupne funkcionalnosti upravljanja javnim finansijama i ispunjenje neophodnih uslova za pristupanje EU.
Program reforme upravljanja javnim finansijama je glavna smernica reformama za period od 2016. do 2020. godine u ovoj oblasti kako bi se ojačao pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima. Nakon dve i po godine uspešnog sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana Programa reforme upravljanja javnim finansijama, Ministarstvo finansija je, uz konsultacije sa Evropskom komisijom, donelo odluku da se postojeći Program i Akcioni plan revidiraju i obuhvate period od jula 2019. do decembra 2020. godine.
Revidirani Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od jula 2019. do decembra 2020. godine usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 26. septembra 2019. godine. Revidiranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama i prateći Akcioni plan možete preuzeti ovde:

Revidirani Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od jula 2019. do decembra 2020. godine
Revidirani Akcioni plan Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od jula 2019. do decembra 2020. godine

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2018. godine. Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 28.03.2019. godine.

Izveštaj o sprovođenju programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018. godine

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period decembar 2015 – decembar 2017. godine. Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 02.11.2018. godine.

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 - decembar 2017. godine

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020


Efikasno upravljanje javnim finansijama predstavlja osnovu za održiv ekonomski razvoj i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države. Cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 je da pruži sveobuhvatni i integrisani okvir za planiranje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje napretka u sprovođenju aktivnosti upravljanja javnim finansijama kako bi se unapredila makroekonomska stabilnost, obezbedilo efikasno i svrsishodno raspoređivanje i korišćenje javnih resursa, i time lakše postigli strateški ciljevi koje je definisala Vlada, unapredile usluge koje pruža državna uprava u Republici Srbiji, uz istovremeno povećavanje transparentnosti i ukupne funkcionalnosti upravljanja javnim finansijama i ispunjenje neophodnih uslova za pristupanje EU.


Program reforme upravljanja javnim finansijama biće glavna smernica reformama za period od 2016. do 2020. godine u ovoj oblasti kako bi se ojačao pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima.


Program reforme upravljanja javnim finansijama usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 28. novembra 2015. godine i dopunjen 25. decembra 2015. godine. Konsolidovanu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama možete preuzeti ovde

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 03. novembra 2016. godine, donet je Zaključak 05 broj: 40-9496/2016-1 kojim je usvojen Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 – jun 2016. godine.

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decebar 2015 - jun 2016. godine

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 30. marta 2017. godine, donet je Zaključak 05 broj: 400-2797/2017 kojim je usvojen Godišnji izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za period od decembra 2015. do decembra 2016. godine.

Godišnji izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za period od decembra 2015. do decembra 2016. godine

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 14. decembra 2017. godine usvojen je Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 – jun 2017. godine.

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 - jun 2017. godine
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3