Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Čitaj mi

Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Članom 4. Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 9/2014) precizirano je da CJH organizuje i sprovodi obuku i organizuje polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Obuka i polaganje ispita obavljaju se prema Programu obuke i polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji je sastavni deo navedenog Pravilnika. Program obuke detaljnije razrađuje: 1) osnovnu obuku za interne revizore; 2) osnovnu obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu; 3) obuku za praktičan rad na internoj reviziji putem obavljanja dve revizije kod korisnika javnih sredstava kod koga je lice koje se obučava u radnom odnosu na poslovima interne revizije, uz stručnu pomoć Ministarstva finansija – CJH. Tek po uspešnom završetku sve tri navedene obuke, kandidat stiče uslov da polaže ispit pred Komisijom za sprovođenje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Kandidatu koji je položio ispit ministar finansija izdaje sertifikat, a CJH vodi Registar ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru.

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru je lice koje ima položen ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru može da polaže lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je zaposleno na poslovima interne revizije kod direktnog ili indirektnog korisnika budzetskih sredstava, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, javnog preduzeća osnovanog od strane Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, opštine, grada i grada Beograda, pravnog lica osnovanog od strane tog javnog preduzeća, odnosno pravnog lica nad kojim Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i kod drugog pravnog lica u kome javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda;

2) da ima visoku školsku spremu;

3) da ima najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom na poslovima revizije, interne kontrole, finansijske kontrole ili računovodstveno- finansijskim poslovima;

4) da ima potvrdu Ministarstva finansija da je pri tom ministarstvu završilo osnovnu obuku za interne revizore, osnovnu obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu i obuku za praktičan rad na reviziji putem obavljanja dve revizije kod korisnika javnih sredstava kod koga je u radnom odnosu, uz stručnu pomoć Ministarstva finansija – Centralne jedinice za harmonizaciju (CHJ);

5) da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova interne revizije.

Prijavu za pohađanje obuke podnosi korisnik javnih sredstava za lice koje ispunjava uslove napred navedene, a koje je u radnom odnosu kod tog korisnika javnih sredstava raspoređeno na radno mesto internog revizora.

Prijava za pohađanje obuke podnosi se Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

CJH organizuje obuku i polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Obuku za pripremu za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru sprovodi CJH.

Obuka obuhvata:

1) osnovnu obuku za interne revizore;

2) osnovnu obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu;

3) obuku za praktičan rad na internoj reviziji putem obavljanja dve revizije kod korisnika javnih sredstava kod koga je lice koje se obučava u radnom odnosu, uz stručnu pomoć Ministarstva − CJH.

Ispit za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru sastoji se iz sledećih ispitnih oblasti, i to:

1) standardi, politike i okruženje interne revizije;

2) vršenje interne revizije;

3) veštine i tehnike interne revizije;

4) upravljanje rizicima i interna kontrola u javnom sektoru.

Obuka i polaganje ispita obavljaju se prema Programu obuke i polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji je sastavni deo Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 9/2014.

Polaganje ispita vrši se pred Komisijom za sprovođenje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Prijavu za polaganje ispita podnosi korisnik javnih sredstava kod koga je kandidat zaposlen, a može je podneti i kandidat. Prijava mora biti potpuna i sadržati sve elemente shodno odredbama člana 6. Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Postoje dva ispitna roka i to: majski ispitni rok i novembarski ispitni rok.

CJH obaveštava podnosioca prijave za polaganje ispita o datumu, vremenu i mestu polaganja ispita najkasnije osam dana pre početka ispita.

Kandidat može odustati od polaganja ispita, o čemu obaveštava CJH, najmanje sedam dana pre datuma određenog za polaganje ispita.

Na osnovu pismenog zahteva kandidata, uz koji su priloženi odgovarajući dokazi, CJH može odložiti polaganje ispita, ako je kandidat iz opravdanih razloga sprečen da polaže ispit (zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga).

Ispit se polaže pismeno u obliku zajedničkog testa za sve ispitne oblasti i traje tri sata bez prekida.

Svaka ispitna oblast zastupljena je sa 15 pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora, tako da ispit ima ukupno 60 pitanja.

Kandidat je dužan da test preda najkasnije do isteka vremena određenog za izradu.

Ako kandidat ne preda test u datom roku, smatra se da nije položio ispit.

Kandidat je dužan da posle predaje testa napusti prostoriju u kojoj se ispit održava.

Nakon sprovedenog ispita članovi Komisije koji su prisustvovali ispitu utvrđuju rezultat ispita svakog pojedinačnog kandidata. Konačnu odluku o uspehu kandidata donosi Komisija većinom glasova.

Uspeh kandidata na ispitu po svakoj ispitnoj oblasti i uspeh na ispitu u celini ocenjuje se opisno: „položio“ ili „nije položio“.

Kandidat je položio deo ispita za pojedinačnu ispitnu oblast ako ima najmanje 60% od ukupno mogućeg broja bodova određenih za tu ispitnu oblast.

Kandidat je položio ispit u celini ako je položio sve pojedinačne ispitne oblasti.

Kandidat koji nije položio deo ispita iz najviše dve pojedinačne ispitne oblasti, može u narednom ispitnom roku ponoviti ispit iz tih ispitnih oblasti.

Kandidat koji nije položio ispit iz tri pojedinačne ispitne oblasti smatra se da nije položio ispit u celini.

CJH dostavlja kandidatu obaveštenje o postignutom uspehu na ispitu.

Kandidat ima pravo da u prostorijama CJH izvrši uvid u svoj test, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o postignutom uspehu na ispitu.

Kandidat ima pravo prigovora na ocene postignute na ispitu.

Prigovor se podnosi Komisiji preko CJH, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.

O prigovoru odlučuje Komisija i o tome sačinjava zapisnik.

CJH dostavlja kandidatu odluku Komisije donetu po prigovoru.

Kandidat koji nije položio ispit može polagati ispit u narednom ispitnom roku.

Kandidatu koji je položio ispit sertifikat o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru izdaje se Sertifikat o sticanju zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Sertifikat predstavlja uverenje o položenom ispitu. Sertifakat se preuzima lično uz potpis u prostorijama CHJ kod Sekretara Komisije.

 

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija.