Postupanje po zahtevima za otkup stanova

Čitaj mi

Postupanje po zahtevima za otkup stanova

U Grupi za stambene poslove Sektora za imovinsko-pravne poslove, na osnovu Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS“ br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05, 99/11) obavljaju se poslovi vezani za zahteve za otkup stanova, anekse ugovora o otkupu stanova (radi jednokratne isplate cene stana, radi promene ugovarača na strani kupca, ispravke radi usklađivanja sa stanjem u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i prava na njima i sl.), izdavanje potvrda s klauzulom intabulandi, izdavanje dokumentacije neophodne za uknjižbu prava vlasništva.

Uz zahtev za otkup stana prilaže se:

– Republička administrativna taksa – 1.710 dinara

račun: 840-742221843-57 poziv na broj odobrenja po modelu 97 – 50016

– ugovor o zakupu stana i rešenje o dodeli stana

– potvrda o starosti zgrade

– fotokopija lične karte na adresi stana koji se otkupljuje za zakupca stana i sve punoletne članove porodičnog domaćinstva, a za maloletnike fotokopija Izvoda iz knjige rođenih

(članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca (bračna, vanbračna, usvojena i pastorci), roditelji zakupca stana i njegovog bračnog druga, kao i lice koje je zakupac stana dužan da izdržava)

– dokaz o radnom stažu (samo efektivnom) lica koje otkupljuje stan i njegovog bračnog druga

– izvod iz matične knjige venčanih

– popunjen obrazac-lista za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana i posebnih pogodnosti zgrade i stana (kupuju se na šalteru Službenog glasnika)

– overena izjava sa dva svedoka da zakupac stana, odnosno članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini drugi odgovarajući stan za to porodično domaćinstvo

– za umanjenje po osnovu umanjene naknade za eksproprisani objekat prilaže se rešenje o eksproprijaciji

– za priznavanje prava po osnovu invalidnosti prilaže se dokaz o stepenu telesnog oštećenja i dokaz o statusu ratnog vojnog invalida i oružanih akcija posle 17.8.1990. godine

– u slučaju da stan otkupljuje drugi član porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca rođena u braku i van braka, usvojena i pastorčad koja zajedno stanuju sa zakupcem stana) potrebna je pismena saglanost zakupca stana na tom stanu

N a p o m e n a:

– Novi zahtevi za otkup stanova sa potrebnom dokumentacijom podnose se:

Pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, ul. Kneza Miloša 20, Beograd

– Dopuna dokumentacije uz već podnet zahtev za otkup stana, takođe se predaje Pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, ul. Kneza Miloša 20, Beograd, s pozivom na broj predmeta.

Uz zahtev za aneks ugovora o otkupu stana prilaže se:

– Republička administrativna taksa – 1.710 dinara račun: 840-742221843-57 poziv na broj odobrenja po modelu 97 – 50016;

– Potvrda banke o uplaćenim ratama (kada je u pitanju jednokratna isplata);

– Potvrda o radnom stažu podnosioca zahteva i njegovog bračnog druga ukoliko su bili u radnom odnosu do 2001. godine.

Uz zahtev za aneks ugovora kojim se menjaju identifikacione oznake uz navedeno potrebno je dostaviti i:

– Izvod iz lista nepokretnosti za stan koji je predmet otkupa (izdaje se u Republičkom geodetskom zavodu, odnosno nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti);

– Specifikaciju o posebnim fizičkim delovima zgrade (izdaje se u Opštini gde se nalazi nepokretnost).

Za izdavanje potvrde da je stan isplaćen u celosti potrebno je dostaviti:

a) Ukoliko je stan plaćen na žiro račun: 60802-728-071-5694 potrebno je dostaviti:

– zahtev;

– potvrdu računovodstva iz Vlade Republike Srbije;

– rep.admin.taksa u iznosu od 380 din;

– fotokopija ugovora o otkupu

b) Ukoliko je stan plaćen preko Komercijalne banke potrebno je dostaviti:

– zahtev;

– potvrdu Komercijalne banke (ul. Makedonska br. 29);

– rep.admin.taksa u iznosu od 380 din;

– fotokopija ugovora o otkupu.

v) Ukoliko je stan dodeljen od firme iz bivših republika potrebno je dostaviti:

– zahtev;

– fotokopiju uplatnice;

– rep.admin.taksa u iznosu od 380 din;

– fotokopija ugovora o otkupu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija .