Aktuelnosti

Čitaj mi

Aktuelnosti

U okviru projekta „Odgovorna platforma za upravljanje javnim finansijama“ koji finansira SIDA, a implementira UNDP, u saradnji sa Centralnom jediniciom za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija pripremljena je publikacija – Kompetencije internih revizora u javnom sektoru.

Publikacija daje smernice organizacijama javnog sektora za izbor kvalitetnih kandidata za rad u internoj reviziji. Namenjena je organizacijama koje planiraju da zaposle, odnosno popune, radna mesta internih revizora.  

Veoma je značajno da se u ovoj oblasti rada prepoznaju stručni i motivisani pojedinci koji su spremni da se zalažu za vrednosti javnog sektora. Prepoznavanje ključnih kompetencija za rad na poslovima interne revizije u javnom sektoru, uslov je za profesionalnu selekciju i zadržavanje kadrova na tim radnim mestima.

Ova publikacija upravo treba da pomogne rukovodiocima u javnom sektoru da prepoznaju najvažnije kompetencije za rad na poslovima interne revizije i da im pruže osnovna uputstva za primenu modela kompetencija u procesu regrutacije, selekcije i zadržavanja zaposlenih na ovim radnim mestima. 

Glavna poruka publikacije je: uložite u internu reviziju - isplatiće vam se.

Na osnovu člana 81. stav 5. i člana 82. stav 10. Zakona o budzetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021), člana 19. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 89/2019) i člana 32. st. 1 i 4. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 106/2013.) propisano je da su rukovodioci korisnika javnih sredstava obavezni da do 31. marta 2022. godine izveste ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR) za 2021.godinu.

Izveštavanje se vrši popunjavanjem dva upitnika, od kojih se jedan odnosi na sistem finansijskog upravljanja i kontrole, a drugi na sistem interne revizije.

U tu svrhu Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila nove obrasce upitnika za izveštavanje za 2021. godinu i puštena je u rad aplikacija za njihovo elektronsko popunjavanje i dostavljanje dokumenata, a kojoj možete pristupiti na stranici https://ifkj.mfin.gov.rs. Od ove godine, omogućena je dostava Godišnjih izveštaja pomoću kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Na pomenutom portalu je potrebno preuzeti Korisničko uputstvo za izveštavanje koje detaljno opisuje korake u procesu pristupanja aplikaciji i samom izveštavanju, a u rubrici Dokumenta dostupni su i kompletni obrasci upitnika/izveštaja za FUK i internu reviziju radi upoznavanja i lakšeg prikupljanja informacija za njegovo kompletiranje.

Da bi se godišnji izveštaji smatrali dostavljenim, potrebno je da svaki korisnik javnih sredstava po završetku popunjavanja upitnika u aplikaciji, dostavi Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju sledeće dokumente, koje automatski generiše aplikacija za izveštavanje:  

Za Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:

- Izjavu o internim kontrolama, i 

- Verifikaciju sadržaja izveštaja.

Za Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije:

- Verifikaciju sadržaja izveštaja.

Navedena dokumenta (Izjava o internim kontrolama i verifikacije sadržaja izveštaja) moraju biti potpisana od strane rukovodioca korisnika javnih sredstava i to možete učiniti na dva načina:                 

- pomoću elektronskog potpisa, ili

- potpisivanjem dokumenata u papirnoj formi.

U slučaju da su dokumenta (Izjava o internim kontrolama i verifikacije sadržaja izveštaja) elektronski potpisana i priložena u aplikaciji, nije potrebno redovnom poštom dostavljati bilo kakvu dokumentaciju.

U slučaju da se potpisuju dokumenta (Izjava o internim kontrolama i verifikacije sadržaja izveštaja) u papirnoj formi, neophodno ih je dostaviti redovnom poštom na sledeću adresu:

Ministarstvo finansija
Centralna jedinica za harmonizaciju
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Napominjemo da nije potrebno slati odštampane, popunjene upitnike zato što će oni biti vidljivi CJH kroz aplikaciju, već samo navedena dokumenta.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem imejl-adrese ifkj@mfin.gov.rs , odnosno na brojeve telefona 011/765 2289 i 011/765 2280.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. avgusta 2021. godine usvojila Konsolidovani godišnji izveštaj o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) u Republici Srbiji za 2020. godinu. 

Izveštaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih izveštaja koje su korisnici javnih sredstava bili u obavezi da dostave do 31. marta 2021. godine i izveste ministra finansija o stanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

U svrhu izveštavanja korišćena je kao i 2020. godine elektronska aplikacija. Svi korisnici javnih sredstava dostavili su izveštaj u elektronskoj formi, tako da možemo reći da je elektronsko izveštavanje ove godine u potpunosti implementirano. 

Kao sastavni deo izveštaja dostavljene su i Izjave o internim kontrolama, potpisane od strane rukovodilaca. Izjavom, rukovodilac KJS je potvrdio da je stekao razumno uveravanje o nivou usklađenosti sistema FUK u organizaciji kojom rukovodi u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole, o efikasnosti i efektivnosti funkcionisanja sistema interne kontrole i da se organizacijom upravlja u skladu sa principima dobrog upravljanja.

Uprkos teškoćama nastalim usled pandemije, KJS su u najvećoj meri prilagodili planove rada situaciji. Najznačajnije institucije javnog sektora u RS u najvećem broju dostavile su izveštaje o sistemu FUK sa pokrivenošću rashoda i izdataka budzeta za 2020. godinu od 97,52%. Posmatrajući rezultate iz ugla KOSO okvira segmenti kontrolnog okruženja, kontrolne aktivnosti, i posebno sistem informacija i komunikacije – zaslužuju solidne ocene, dok su oblasti koje zahtevaju dodatno angažovanje u većem broju KJS - praćenje i procena kao i upravljanje rizicima. Obuhvat budzeta RS funkcijom interne revizije kod najznačajnijih kategorija KJS, iznosi preko 80%.  

U zaključku Vlade kojim je usvojen Konsolidovani godišnji izveštaj o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru navedene su preporuke pojedinačnim korisnicima javnih sredstava koji pripradaju kategorijama ministarstava, javnih preduzeća i gradova u cilju unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Na ovaj način naglašena je važnost ovih institucija u cilju širenja značaja internih kontrola u našem društvu.

Konsolidovanom godišnjem izveštaju o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu možete pristupiti ovde

U skladu sa obavezama određenim u Strategiji razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine i pratećim Akcionim planom za period 2019-2020. godine za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru za period 2017-2020. godine, ministar finansija je doneo Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 89 od 18. decembra 2019. godine).

Pravilnik propisuje elemente koji čine sistem finansijskog upravljanja i kontrole kao i način funkcionisanja, uspostavljanja i izveštavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

Najznačajnija unapređenja koja su dobijena novim Pravilnikom se odnose na usklađivanje sa novim KOSO okvirom[1], d etaljnije razrađene koncepte upravljačke odgovornosti i upravljanja nepravilnostima[2] ka o i uvođenje Izjave o internim kontrolama.

Takođe, na internet prezentaciji Ministarstva finansija – Centralne jedinice za harmonizaciju nalaze se ažurirani Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu i kao i metodološka uputstva i smernice za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na osnovu kojih će novi Pravilnik imati svoju punu primenu.

Pravilnik je stupio na snagu 26. decembra 2019. godine, s tim da član Pravilnika koji se odnosi na izjavu o internim kontrolama će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.

[1] Do nošenjem novog Pravilnika usklađuju se elementi sistema finansijskog upravljanja i kontrole sa izmenama međunarodnih standarda interne kontrole (INTOSAI) koji uključuju koncept KOSO okvira „Interna kontrola – Integrisani okvir“ („Internal Control—Integrated Framework“), koji je ustanovila Komisija sponzorskih organizacija Nacionalne komisije za falsifikovane izveštaje – poznata i kao Tredvejska komisija (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

[2] De taljnije razrađene odredbe Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19)

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Obuke i radionice

Za osnovne obuke iz FUK-a i interne revizije, kao i prijavu za praktičnu obuku uz naše mentorisanje kandidati se prijavljuju popunjavanjem Obrasca prijave za obuku. Osnovne obuke (FUK i IR) mogu se prijaviti na jednom dopisu, a za praktičnu obuku potrebno je pisati poseban dopis, i uz tu prijavu priložiti kopiju rešenja o raspoređivanju.

Dopis potpisuje rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Obrazac prijave za obuku se šalje redovnom poštom na adresu Kneza Miloša 20, Sektor-Centralna jedinica za harmonizaciju, Ministarstvo finansija.

Obrazac prijave za FUK obuku
Obrazac za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor