Aktuelnosti

Čitaj mi

Aktuelnosti

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. avgusta 2021. godine usvojila Konsolidovani godišnji izveštaj o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) u Republici Srbiji za 2020. godinu. 

Izveštaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih izveštaja koje su korisnici javnih sredstava bili u obavezi da dostave do 31. marta 2021. godine i izveste ministra finansija o stanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

U svrhu izveštavanja korišćena je kao i 2020. godine elektronska aplikacija. Svi korisnici javnih sredstava dostavili su izveštaj u elektronskoj formi, tako da možemo reći da je elektronsko izveštavanje ove godine u potpunosti implementirano. 

Kao sastavni deo izveštaja dostavljene su i Izjave o internim kontrolama, potpisane od strane rukovodilaca. Izjavom, rukovodilac KJS je potvrdio da je stekao razumno uveravanje o nivou usklađenosti sistema FUK u organizaciji kojom rukovodi u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole, o efikasnosti i efektivnosti funkcionisanja sistema interne kontrole i da se organizacijom upravlja u skladu sa principima dobrog upravljanja.

Uprkos teškoćama nastalim usled pandemije, KJS su u najvećoj meri prilagodili planove rada situaciji. Najznačajnije institucije javnog sektora u RS u najvećem broju dostavile su izveštaje o sistemu FUK sa pokrivenošću rashoda i izdataka budzeta za 2020. godinu od 97,52%. Posmatrajući rezultate iz ugla KOSO okvira segmenti kontrolnog okruženja, kontrolne aktivnosti, i posebno sistem informacija i komunikacije – zaslužuju solidne ocene, dok su oblasti koje zahtevaju dodatno angažovanje u većem broju KJS - praćenje i procena kao i upravljanje rizicima. Obuhvat budzeta RS funkcijom interne revizije kod najznačajnijih kategorija KJS, iznosi preko 80%.  

U zaključku Vlade kojim je usvojen Konsolidovani godišnji izveštaj o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru navedene su preporuke pojedinačnim korisnicima javnih sredstava koji pripradaju kategorijama ministarstava, javnih preduzeća i gradova u cilju unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Na ovaj način naglašena je važnost ovih institucija u cilju širenja značaja internih kontrola u našem društvu.

Konsolidovanom godišnjem izveštaju o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu možete pristupiti ovde

U skladu sa obavezama određenim u Strategiji razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine i pratećim Akcionim planom za period 2019-2020. godine za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru za period 2017-2020. godine, ministar finansija je doneo Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 89 od 18. decembra 2019. godine).

Pravilnik propisuje elemente koji čine sistem finansijskog upravljanja i kontrole kao i način funkcionisanja, uspostavljanja i izveštavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

Najznačajnija unapređenja koja su dobijena novim Pravilnikom se odnose na usklađivanje sa novim KOSO okvirom[1], d etaljnije razrađene koncepte upravljačke odgovornosti i upravljanja nepravilnostima[2] ka o i uvođenje Izjave o internim kontrolama.

Takođe, na internet prezentaciji Ministarstva finansija – Centralne jedinice za harmonizaciju nalaze se ažurirani Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu i kao i metodološka uputstva i smernice za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na osnovu kojih će novi Pravilnik imati svoju punu primenu.

Pravilnik je stupio na snagu 26. decembra 2019. godine, s tim da član Pravilnika koji se odnosi na izjavu o internim kontrolama će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.

[1] Do nošenjem novog Pravilnika usklađuju se elementi sistema finansijskog upravljanja i kontrole sa izmenama međunarodnih standarda interne kontrole (INTOSAI) koji uključuju koncept KOSO okvira „Interna kontrola – Integrisani okvir“ („Internal Control—Integrated Framework“), koji je ustanovila Komisija sponzorskih organizacija Nacionalne komisije za falsifikovane izveštaje – poznata i kao Tredvejska komisija (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

[2] De taljnije razrađene odredbe Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19)

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

Obuke i radionice

Za osnovne obuke iz FUK-a i interne revizije, kao i prijavu za praktičnu obuku uz naše mentorisanje kandidati se prijavljuju popunjavanjem Obrasca prijave za obuku. Osnovne obuke (FUK i IR) mogu se prijaviti na jednom dopisu, a za praktičnu obuku potrebno je pisati poseban dopis, i uz tu prijavu priložiti kopiju rešenja o raspoređivanju.

Dopis potpisuje rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Obrazac prijave za obuku se šalje redovnom poštom na adresu Kneza Miloša 20, Sektor-Centralna jedinica za harmonizaciju, Ministarstvo finansija.

Образац пријаве за ФУК обуку
Образац за стицање звања овлашћени интерни ревизор