Aktuelnosti

Čitaj mi

Aktuelnosti

Godišnje izveštavanje o sistemu FUK i funkciji IR
Objavljeno: 13. februara 2023.

Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2022. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. 

Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije. 

Aplikacija za elektronsko popunjavanje i dostavljanje izveštaja je aktivirana i nalazi se na portalu: https://ifkj.mfin.gov.rs. Na istom portalu mogu se naći i uputstva i objašnjenja koja su sasvim dovoljna za pripremu i dostavljanje izveštaja elektronskim putem.

Zakonski rok dostavljanja izveštaja: 31. mart 2023. godine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv LS - Podrška za uspostavljanje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i/ili funkcije interne revizije (08.02.2023. - 10.03.2023.)
Objavljeno: 10. februara 2023.

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budzetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavljuje javni poziv koji obuhvata konkurse u dve oblasti za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za pružanje direktne podrške, i to:
1. Konkurs za pružanje stručne podrške LS za uspostavljanje/unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK): podrazumeva stručnu/tehničku podršku kroz neposredan rad sa pojedinačnom LS, koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem sistema FUK u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu i drugim primenljivim propisima
2. Konkurs za pružanje stručne podrške LS za uspostavljanje/unapređenje funkcije interne revizije (IR): podrazumeva stručnu/tehničku podršku kroz neposredan rad sa pojedinačnom LS, koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem funkcije IR u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu i drugim primenljivim propisima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Stručna podrška u okviru predmetnih konkursa, odnosi se na realizaciju aktivnosti namenjenih da pomognu korisnicima vođenjem kroz proces, izgradnjom kapaciteta i pružanjem odgovarajuće ekspertize za organizacionu konsolidaciju i formiranje/unapređenje dokumentacionog okvira za funkcionisanje FUK i IR. Podrška je predviđena u skladu sa principima i standardima FUK i IR razrađenim kroz domaći regulatorni okvir, dobrim praksama i na osnovu metodoloških materijala i smernica Ministarstva finansija - Centralne jedinica za harmonizaciju. Planirano trajanje podrške je okvirno 12 meseci, a očekuje se da će po svakom od dva konkursa za podršku biti odabrano po 5 LS.

Više informacija, kao i smernice za podnošenje prijava, možete pronaći na sledećem linku: http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/342/javni-poziv-ex6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu
Objavljeno: 28. decembra 2022.

U skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila Program stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu:

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu