Давање сагласности правном лицу да примењује пословну годину која се разликује од календарске године

Читај ми

Давање сагласности правном лицу да примењује пословну годину која се разликује од календарске године

Заинтересовано лице може покренути поступак за добијање услуге давања сагласности правном лицу да примењује пословну годину која се разликује од календарске године подношењем захтева Министарству финансија, Кнеза Милоша 20, Београд.

Потребно је да заинтересовано правно лице испуњава следеће услове:

1) да је основано и уписано у регистар Агенције за привредне регистре;

2) да његово матично правно лице има седиште у иностранству и да примењује пословну годину која је различита од календарске;

3) да је плаћена републичка административна такса у складу са законом.

Докази који су потребни подносиоцу захтева:

1) Да је матично правно лице у смислу члана 29. став 2. Закона, оснивач и већински власник (зависног правног лица) – оснивачки акт и Решење АПР;

2) Да је матично правно лице, у смислу члана 29. став 2. Закона, оснивач и већински власник зависног правног лица, регистрован као привредно друштво код надлежних органа стране државе – Решење или неки други акт којим је уписано у привредни (или одговорајући) регистар у својој земљи;

3) Акт (пропис, копију финансијских извештаја за последњи обрачунски период и сл.) којим се доказује да матично правно лице води пословне књиге, као и да саставља и презентује финансијске извештаје за пословну годину која је различита од календарске и обухвата период НПР: од 1. априла текуће до 31. марта наредне године;

4) Копију консолидованих финансијских извештаја за последњи обрачунски период, којим се доказује да матично правно лице укључује у консолидовани извештај зависно правно лице, као и да саставља и презентује финансијске извештаје за пословну годину која је различита од календарске и обухвата период НПР: од 1. априла текуће до 31. марта наредне године;

5) Доказ о уплаћеној такси у износу од 1040,00 динара, према тарифним бр. 1. и 9. Тарифе републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07,54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15,83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19).

 Уплата таксе за издавање решења у износу од 660,00 динара и таксе за подношење захтева у износу од 380,00 динара, у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19):

Број уплатног рачуна: 840-742221843-57

модел: 97

позив на број: 50-016.

Рок за пружање услуге је 30 дана у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18).

Информације о току поступка се могу добити од службеника запослених у Сектору за финансијски систем Министарства финансија − Одсек за рачуноводство и ревизију.

Након пријема захтева проверава се тачност података и испуњеност услова, након чега се приступа изради решења којим се даје сагласнот правном лицу да примењује пословну годину различиту од календарске.

Против решења о издавању лиценце не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у складу са законом.

Захтев се доставља у слободној форми.

 Пример:

С обзиром да ?????????, Београд, жели да примењује пословну годину која обухвата период од 1. априла текуће до 31. марта наредне године, У ПРВОЈ ГОДИНИ ПРИМЕНЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ КОЈА ЈЕ РАЗЛИЧИТА ОД КАЛЕНДАРСКЕ ИМА ОБАВЕЗУ ДА САСТАВИ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА, ОДНОСНО ОД ДАНА ОСНИВАЊА ПРАВНОГ ЛИЦА (АКО СЕ РАДИ О НОВООСНОВАНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ У ГОДИНИ У КОЈОЈ СЕ ТРАЖИ ДА ОТПОЧНЕ ПРИМЕНА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ РАЗЛИЧИТЕ ОД КАЛЕНДАРСКЕ) ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ КОЈА ЈЕ РАЗЛИЧИТА ОД КАЛЕНДАРСКЕ (у овом примеру до 31. марта) И ДА ИХ ДОСТАВИ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА КАДА СУ ТИ ИЗВЕШТАЈИ САСТАВЉЕНИ (у овом примеру до 30. маја исте године) –

Уз захтев за коришћење пословне године која је различита од календарске године потребно доставити следећу документацију:

1) Доказ да је ?????????, (нпр. Немачка), (матично правно лице у смислу члана 29. став 2. Закона) оснивач и већински власник ?????????, Београд (зависно правно лице) – оснивачки акт и Решење АПР;

2) Доказ да је ?????????, из (нпр. Минхена) (матично правно лице у смислу члана 29. став 2. Закона), оснивач и већински власник ?????????, Београд (зависно правно лице), регистрован као привредно друштво код надлежних органа Савезне Републике Немачке – Решење или неки други акт којим је уписано у привредни (или одговорајући) регистар у својој земљи (нпр. Немачка);

3) Акт (пропис, копију финансијских извештаја за последњи обрачунски период и сл.) којим се доказује да ?????????, (нпр. Немачка), води пословне књиге, као и да саставља и презентује финансијске извештаје за пословну годину која је различита од календарске и обухвата период НПР: од 1. априла текуће до 31. марта наредне године;

4) Копију консолидованих финансијских извештаја за последњи обрачунски период, којим се доказује да ?????????, (нпр. Немачка) – (матично правно лице) укључује у консолидовани извештај ?????????, Београд (зависно правно лице) као и да саставља и презентује финансијске извештаје за пословну годину која је различита од календарске и обухвата период НПР: од 1. априла текуће до 31. марта наредне године.

5) Доказ о уплаћеној такси у износу од 870,00 динара, према тарифним бр. 1. и 9. Тарифе републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07,54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15,83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19).

 Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија.