Извештавање ка ЦЈХ

Читај ми

Извештавање ка ЦЈХ

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89/2019) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2021. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије (ИР) за 2020. годину, на обрасцима које припрема и објављује на својој интернет страници Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ). 

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање за 2020. годину и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање, а којој можете приступити преко линка https://ifkj.mfin.gov.rs 

У оквиру рубрике “Документа”>“Извештаји“ на страници https://ifkj.mfin.gov.rs могуће је преузети и Ко рисничко упутство за апликацију које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању, као и комплетне обрасце упитника/извештаја за ФУК и интерну ревизију ради упознавања и лакшег прикупљања информација.

Такође, молимо да по завршетку попуњавања извештаја у оквиру апликације, одштампате, оверите и на нашу адресу доставите Потврду о достављеном извештају (за ФУК, односно ИР извештај) и Изјаву о интерним контролама (само за ФУК извештај).

Адреса:

Министарство финансија

Централна јединица за хармонизацију

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

За све додатне информације нас можете контактирати путем имејл-адресе ifkj@mfin.gov.rs , односно на број телефона: 011/3642-811 и 011/3642-819

 

Апликација за извештавање: https://ifkj.mfin.gov.rs 

Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Информација о промени послодавца овлашћеног интерног ревизора