Извештавање ка ЦЈХ

Читај ми

Извештавање ка ЦЈХ

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 89/2019) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2022. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије (ИР) за 2021.годину.

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање за 2021. годину и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање докумената, а којој можете приступити на страници https://ifkj.mfin.gov.rs. Од ове године, омогућена је достава Годишњих извештаја помоћу квалификованог сертификата за електронски потпис.

На поменутом порталу је потребно преузети Корисничко упутство за извештавање које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању, а у рубрици Документа доступни су и комплетни обрасци упитника/извештаја за ФУК и интерну ревизију ради упознавања и лакшег прикупљања информација за његово комплетирање.

Да би се годишњи извештаји сматрали достављеним, потребно је да сваки корисник јавних средстава по завршетку попуњавања упитника у апликацији, достави Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију следеће документе, које аутоматски генерише апликација за извештавање:  

За Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле:

- Изјаву о интерним контролама, и 

- Верификацију садржаја извештаја.

За Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије: 

- Верификацију садржаја извештаја.

Наведена документа (Изјава о интерним контролама и верификације садржаја извештаја) морају бити потписана од стране руководиоца корисника јавних средстава и то можете учинити на два начина:                 

- помоћу електронског потписа, или

- потписивањем докумената у папирној форми.

У случају да су документа (Изјава о интерним контролама и верификације садржаја извештаја) електронски потписана и приложена у апликацији, није потребно редовном поштом достављати било какву документацију.

У случају да се потписују документа (Изјава о интерним контролама и верификације садржаја извештаја) у папирној форми, неопходно их је доставити редовном поштом на следећу адресу:

Министарство финансија
Централна јединица за хармонизацију
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Напомињемо да није потребно слати одштампане, попуњене упитнике зато што ће они бити видљиви ЦЈХ кроз апликацију, већ само наведена документа.

За све додатне информације нас можете контактирати путем имејл-адресе ifkj@mfin.gov.rs , односно на бројеве телефона 011/765 2289 и 011/765 2280.

Апликација за извештавање: https://ifkj.mfin.gov.rs  

Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Информација о промени послодавца овлашћеног интерног ревизора