Издавање дозволе за обављање ревизије

Читај ми

Издавање дозволе за обављање ревизије

Издавање дозволе за обављање ревизије прописанo je Законом о ревизији („Службени гласник РС”, брoj 73/19).

Издаје се дозвола за обављање ревизије, привредном друштву, односно предузетнику које жели да обавља послове ревизије финансијских извештаја у смислу Закона о ревизији и које испуњава услове прописане тим законом. Услуга се пружа на основу поднетог захтева и доказа о испуњавању услова прописаних Законом о ревизији.

Заинтересовано правно лице односно предузетник покреће поступак за добијање ове услуге подношењем захтева Министарству финансија, Кнеза Милоша 20, Београд.

Потребно је да заинтересовано правно лице (привредно друштво/предузетник) испуњава следеће услове:

а) услови у погледу власничке структуре и управљања:

1) да већину акција или удела у капиталу имају друштва за ревизију, односно лиценцирани овлашћени ревизори или ревизорска друштва држава чланица, односно ревизори држава чланица;

2) да већина, а највише до три четвртине чланова органа управљања морају да буду лиценцирани овлашћени ревизори или друштва за ревизију, односно ревизори или ревизорска друштва држава чланица.

Ако се орган управљања из става 1. тачка 2) овог члана састоји од два члана, један од њих мора да буде лиценцирани овлашћени ревизор или друштво за ревизију, односно ревизор или ревизорско друштво државе чланице.

Ако орган управљања из става 1. тачка 2) овог члана чини један члан, он мора да буде лиценцирани овлашћени ревизор или друштво за ревизију, односно ревизор или ревизорско друштво државе чланице.

 б) остали услови неопходни за добијање дозволе:

Друштво за ревизију оснива се у складу са законом којим се уређују привредна друштва, осим ако овим законом није друкчије уређено.

Оснивач, односно власник друштва за ревизију не може бити правно лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела или физичко лице које је правоснажно осуђивано за кривична дела из члана 5. овог закона.

Друштво за ревизију може имати једног или више чланова органа управљања.

Најмање један члан органа управљања друштва за ревизију мора активно да говори српски језик.

За члана органа управљања друштва за ревизију не може бити именовано лице које је правоснажно осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за обављање те функције, у смислу члана 5. овог закона.

Лиценцирани овлашћени ревизори који су чланови органа управљања друштва за ревизију морају да буду запослени у друштву за ревизију са пуним радним временом и да заступају друштво за ревизију без ограничења.

Лица која нису чланови органа управљања друштва за ревизију, а овлашћена су за заступање друштва за ревизију морају да буду лиценцирани овлашћени ревизори.

Правно лице које подноси захтев за издавање дозволе дужно је да докаже идентитет стварног власника тог правног лица, на начин и у смислу закона којим се уређује централна евиденција стварних власника.

 в) ограничења за издавање дозволе:

Дозвола за обављање ревизије не може се издати привредном друштву коме је безусловно била одузета дозвола, за време трајања забране из члана 14. став 5. овог закона.

У периоду важења забране ове забране, дозвола за обављање ревизије се неће издати ни друштву за ревизију чији је оснивач био и оснивач друштва за ревизију коме је била одузета дозвола у смислу члана 14. став 5. овог закона.

Дозвола за обављање ревизије неће се издати ни друштву за ревизију чији је оснивач или лице повезано са оснивачем било оснивач или лице повезано са оснивачем друштва за ревизију коме је била одузета дозвола, у периоду важења забране из става 3. овог члана.

Министарство може одбити захтев из става 1. овог члана ако утврди да су сарадници подносиоца захтева из овог члана, односно стварног власника или члана органа управљања субјекта из члана 4. овог закона правноснажно осуђени за кривична дела у смислу члана 5. овог закона.

Физичко лице не може бити оснивач, односно стварни власник или члан органа управљања друштва за ревизију, ако је теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност друштва за ревизију или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност друштва за ревизију, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности, које представљају претежне дужности друштва за ревизију.

 Докази потребни подносиоцу захтева су следећи:

(1) Статут, односно оснивачки акт друштва за ревизију, односно предузетника (самосталног ревизора).

(2) Доказ надлежног органа да законски заступник/чланови органа управљања друштва за ревизију, односно предузетник (самостални ревизор) нису правоснажно осуђивани за кривична дела која их чине недостојним за обављање те функције, у смислу члана 5. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 73/19) – Извод из казнене евиденције МУП-а.

(3) Доказ надлежног органа да правно лице ако је оснивач, односно власник друштва за ревизију није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела, односно доказ да физичко лице ако је оснивач, односно власник друштва за ревизију није правоснажно осуђивано за кривична дела из члана 5. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, брoj 73/19):

– за правно лице – Извод из казнене евиденције надлежног суда;

– за физичко лице – Извод из казнене евиденције МУП-а.

(4) Доказ да су лиценцирани овлашћени ревизори који су чланови органа управљања друштва за ревизију запослени у друштву за ревизију са пуним радним временом и да заступају друштво за ревизију без ограничења (потврда или уговор о раду, лична карта – копија).

(5) Копија личне карте, односно пасоша, ако је оснивач физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра, ако је оснивач правно лице (*за правно лице основано у складу са домаћим прописима).

(6) За осниваче који су ревизорска друштва држава чланица, односно за ревизорска друштва трећих земаља, мишљење надлежног органа (института, коморе, удружења и сл.), које обухвата:

– садржај прописа државе чланице, односно треће земље који уређују услове за обављање ревизије и проверу квалитета обављања ревизије;

– изјаву надлежног органа да ревизорско друштво државе чланице, односно ревизорско друштво треће земље, има право да обавља ревизије или да постоје могућа ограничења у обављању ревизије;

– изјаву надлежног органа да ће Министарство обавештавати о свим мерама провере квалитета рада изреченим ревизорском друштву државе чланице, односно ревизорском друштву треће земље.

(7) Податке о лиценцираним овлашћеним ревизорима који ће обављати ревизију са доказима о раду на неодређено радно време са пуним радним временом (потврда или копија уговора о раду).

(8) Доказ о осигурању од одговорности и плаћању премије осигурања (полиса осигурања – копијa).

(9) Општи акт којим се уређује методологија обављања ревизије, са претходно прибављеним мишљењем Коморе овлашћених ревизора.

(10) Општи акт о чувању документације о ревизији.

(11) Општи акт о чувању пословне тајне.

(12) Изјаву сарадника (ако их има) из члана 15. став 7. Закона о ревизији дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани сагласно члану 5. Закона о ревизији.

(13) Доказ о уплати таксе према тарифном броју 60. Тарифе републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, са изменама и допунама).

НАПОМЕНА: Поједине доказе Министарство финансија прибавља по службеној дужности у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), осим уколико странка изричито не наведе да ће их сама приложити, као нпр: изводе из казнене евиденције и сл.

Уплата таксе у износу од 46.280,00 динара за издавање дозволе према тарифном броју 60. Тарифе републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, са изменама и допунама):

Број уплатног рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број: 50-016

Рок за пружање услуге је 30 дана у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18).

Информације о току поступка се могу добити од службеника запослених у Сектору за финансијски систем Министарства финансија – Одсек за рачуноводство и ревизију.

Након пријема захтева проверава се тачност података и испуњеност услова, након чега се приступа изради решења којим се овлашћеном ревизору издаје лиценца за обављање ревизије.

Против решења о издавању лиценце не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у складу са законом.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија .

Захтев за издавање дозволе за обављање ревизије
Пример попуњеног захтева за издавање дозволе за обављање ревизије