Документи

Документи

Прописи из интерне финансијске контроле у јавном сектору

Закон о буџетском систему (члан 2, члан 80...чалн 83)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

ИФКЈ стратегија

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године
Акциони планза период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године

Консолидовани годишњи извештај

Консолидовани годишњи извештај за 2019. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2018. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2017. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2016. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2013. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2012. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2011. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2010. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2009. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2019. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2017. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2016. годину