Правни и стратешки оквир

Прописи из интерне финансијске контроле у јавном сектору

Закон о буџетском систему (члан 2, члан 80...чалн 83)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

ИФКЈ стратегија

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године
Акциони планза период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године

Сличне теме

Консолидовани годишњи извештаји

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору