Документи

Прописи из интерне финансијске контроле у јавном сектору

Закон о буџетском систему (члан 2, члан 80...чалн 83)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

ИФКЈ стратегија

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године
Акциони планза период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године

Консолидовани годишњи извештај

Консолидовани годишњи извештај за 2020. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2019. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2018. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2017. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2016. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2013. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2012. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2011. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2010. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
Консолидовани годишњи извештај за 2009. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2020. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2019. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2017. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2016. годину

Сличне теме

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2020. годину