Јавни позиви

Jавни позиви

Писмо компаније Valeant Pharmaceuticals North America - Одлука о одустајању од стратешког партнерства са Галеником
Јавни позив за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Измене бр.4 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Статус поступка за достављање писма о намерама од стране заинтерсованих инвеститора за стратешко партнерство за Галеника АД Београд
Измене бр.3 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Измене бр.2 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Измене бр.1 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника
Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2013. години
Образац 1
Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима
Образац 1 - Пријавни формулар
Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма
Образац 3 - Изјава реализатора активности
Образац 4 - Изјава о власничкој структури
Програм подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у 2013. години
Списак Aгенција за регионални развој којима се предају захтеви
Најчешћа питања
Јавни позив за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору
Докапитализација и/или припајање и/или продаја акција Привредне банке Београд а.д. Београд (Претквалификациона фаза)
Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измене бр. 1 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измене бр. 2 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Јавни позив за подношење информативне пореске пријаве
Образац ИПП
Правилник о информативној пореској пријави
Јавни позив за избор пословних банака за учешће у финансирању пројеката из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Србије
Позив за регистрацију консултантских кућа у Републици Србији
Jaвни пoзив зa oбуку и трeнинг мaлих и срeдњих прeдузeћa у oквиру Прoгрaмa зa унaпрeђeњe инoвaциja
Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измена бр. 1 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Измена бр. 2 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“
Јавни позив за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење
Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева

Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у изради Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 – 2023. године

Јавни позив
Анекс 1 – Пријавни формулар
Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима
Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама
Листа поднетих пријава
Листа одбачених пријава
Записник

Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера

Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера

Оглас за финансијског саветника за продају удела у Комерцијалној банци АД Београд

Оглас за финансијског саветника за продају удела у Комерцијалној банци АД Београд

Оглас о уступању портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда

Јавни оглас о уступању портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда

Уступање портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда

Уступање портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда

Избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем и откупом обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2019. и 2020. годину, ЈНМВ 1/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавни позив за откуп државних хартија од вредности Републике Србије

Јавни позив за откуп државних хартија од вредности Републике Србије

Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања

Serbia Technical Assistance for Reform of Corporate Financial Reporting Project (STAR-CFR)- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL SELECTION) - Project Coordinator
Specific procurement notice - Procurement of goods - Supply of IT equipment for strengthening IT capacities within Securities Commission of Republic of Serbia
Clarifications
Clarification 2

Информација о започињању истраживања тржишта у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије, 4.4.2018. године

Информација о започињању истраживања тржишта у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије, 4.4.2018. године
Саопштење потенцијалним инвеститорима о истеку рока за потписивање Уговора о поверљивости података у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије

Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње, 23.2.2017. године

Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње
Консултант за подизање јавне свести о важности и употреби финансијског извештавања и ревизије
Позив за достављање Изјаве о заинтересованости (консултантске услуге – избор фирми) - Консултант за обуке у примени и коришћењу МСФИ, МСФИ за МСП и МСР; организација догађаја и активности у циљу повећања разумевања и коришћења финансијског извештавања – до 15.1.2018. год.
Позив за достављање изјава о заинтересованости за пружање услуга прегледа и анализе постојећег правног и регулаторног оквира корпоративног финансијског извештавања у Републици Србији и његово усклађивање са правним тековинама ЕУ и најбољом међународном праксом - до 16. јуна 2017.
Јавни конкурс за именовање члана Стручног одбора (Закон о проценитељима вредности непокретности), закључно са 8. мајем 2017. године
Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Стручњaк зa финaнсиjскo упрaвљaњe у ЦФJ, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe
Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Стручњaк зa нaбaвку зa ЦФJ, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe
Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Дирeктoр цeнтрaлнe фидуциjaрнe jeдиницe, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe
Позив за достављање изјава о заинтересованости - Консултантске услуге Банци Поштанској штедионици а.д. Београд, закључно са 21.12.2016. год.
Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора, закључно са 17.3.2017. године
Позив за достављање изјаве о заинтересованости (Консултантске услуге – Индивидуални консултант – Правни саветник) – Пројекат унапређења система осигурања депозита (зајам IBRD бр. 8340-YF), изјаве закључно са 8.11.2016. год.
Позив за достављање изјава о заинтересованости у циљу евентуалног достављања предлога Управном одбору Банке Поштанска штедионица а.д. имена потенцијалних кандидата за чланове Извршног одбора Банке, најкасније до 7.10.2016. у 13 часова
Позив за достављање изјава о заинтересованости (Консултант – физичко лице, позиција: Млађи правни саветник); Зајам IBRD бр. 8340-YF - најкасније до 27.9.2016. године
Позив за подношење понуде - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Tender documents for the public procurement of services – selection of advisor providing legal advisory and representation services regarding the issue of bonds by the Republic of Serbia in the international financial market for 2016 and 2017, LVPP 1/2016, implemented as a low-value public procureme
Позив за подношење понуде - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016
Додатна информација - Питање 1
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита
Образац радне биографије
Образац изјавe
Јавни конкурс за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд, на период од четири године
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа развој планинског туризма "Стара планинаˮ, Књажевац, објављен је у "Службеном гласнику РС", број 55/2013 од 25. јуна 2013. године.
Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Информације о Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Упутство за спровођење програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години
Образац 1 - Пријавни формулар
Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма
Уредба о утврђивању програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години
Инфoрмaциja o oдoбрeним срeдствимa пo oснoву Прoгрaмa пoдршкe aктивнoстимa удружeњa зa пoдстицaњe рaзвoja прeдузeтништвa у 2013. гoдини