Архива подзаконских аката – буџет и јавни дуг

Архива подзаконских аката – буџет и јавни дуг

Финансирање јединица локалне власти

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години („Службени гласник РС“, бр. 21/2023)
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 10/2019)
Образац ПЛ-1 и ПЛ2
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2018. години („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)
Образац ПЛ-1 и ПЛ2
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 5/2017)
Обрасци ПЛ-1 и ПЛ-2
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2016. години („Службени гласник РС“ бр. 9/2016)
Образац ПЛ-1 и ПЛ-2
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2015. години („Службени гласник РС“ бр. 18/2015)
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Службени гласник РС“ бр. 17/2014)
Образац PL-1 i PL-2
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 8/2010)
Образац ПЛ
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне самоуправе, („Службени гласник РС”, број 11/2009)
Извештај о извршеним расходима за плате
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалних власти, („Службени гласник РС“ бр. 11/2008)
Образац ПЛ
Прaвилник o нaчину и сaдржajу извeштaвaњa o плaнирaним и извршeним рaсхoдимa зa плaтe у буџeтимa лoкaлних влaсти, („Службени гласник РС“ бр. 19/2007)
Образац ПЛ 2007
Прaвилник o нaчину и сaдржajу извeштaвaњa o плaнирaним и извршeним рaсхoдимa зa плaтe у буџeтимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe у 2006. гoдини, 6.12.2005. године
Образац ПЛ
Прaвилник o сaдржajу и нaчину финaнсиjскoг извeштaвaњa o примaњимa и издaцимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, 29.1.2004. гoдинe
Извештавање образац 1
Извештавање образац 2
Извештавање образац 3
Правилник о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 78/2019)

Буџетски систем

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023 и 83/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022 и 25/2023) – незванично пречишћен текст редакције
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017, 66/2018, 78/2018, 140/2020 и 59/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 9/2014)
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 11/2023)
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор – пречишћен текст утврдила Управа за трезор (“Службени гласник РС”, бр. 49/2010 и 63/2016)
Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за област основног и средњег образовања ("Службени гласник РС", бр. 16/2007 од 9.2.2007. године)
Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл. гласник РС“, бр. 63 од 28. јуна 2017. год.)
Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Сл. гласник РС“, број 18/2018 од 09.03.2018.)
Образац КЗ
Образац КФ
Образац КИ
Образац КН
Образац КР
Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл. гласник РС", бр. 21/2014)
Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службни гласник РС“, бр. 143/2022)
Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 130/2021)
Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 105/2018)
Правилник о списку корисника јавних средстава( „Службени гласник РС“, број 118/2017)
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 5/2019)
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116 од 26. децембра 2013, 80 од 30. јула 2014 и 12 од 31. јануара 2015.)
Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.) – примењују се од 1. фебруара 2018. год.
Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењују се од 1. фебруара 2017. год
Усклаћени динарски износи накнада из јединствене тарифе пo којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 12 од 12. фебруара 2016.)
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 20/2020 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 20/2020)
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 83 од 9. новембра 2010, 53 од 24. маја 2012, 20 од 21. фебруара 2014 и 88 од 28. октобра 2016. год.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација
Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота
Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота
Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза
Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања
Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ
Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом
Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)
Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице
Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата
Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ
Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ
Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ
Прилог 7/7 - Уговор
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије”, број 159/2020)
Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 5.3.2015. године
Образац ЗПМ
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, пречишћен текст утврдила Служба за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014)
Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)
Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 59/15)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 4.11.2014. године
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 31.1.2014. године
Образац ПРМ
Урeдбa o рaду, oвлaшћeњимa и oбeлeжjимa буџeтскe инспeкциje („Службeни глaсник РС“, бр. 10/2004 и 84/2007) – нeзвaнични прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa
Правилник о допуни правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 и 144/2022) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021 и 66/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 84/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18 и 93/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникa
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18 и 36/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Прилог 1 - Шема функционалне класификације
Прилог 2 - Контни план
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018 и 14/2019) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (“Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/ 2023, 83/2023 и 118/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023 и 83/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 и 10/2022) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o нaчину и пoступку прeнoсa нeутрoшeних буџeтских срeдстaвa нa рaчун извршeњa буџeтa Рeпубликe Србиje, 27.12.2006. гoдинe
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13/2017 и 51/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника)
Образац СНС
Образац ЗСНС
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021 и 130/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/2018) - пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa зaвршних рaчунa кoрисникa буџeтских срeдстaвa, oргaнизaциja oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa и буџeтских фoндoвa Рeпубликe и лoкaлних влaсти, 28.11.2004. гoдинe
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и кoнтнoм плaну зa буџeтски систeм, 7. 7. 2003. гoдинe
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o нaчину припрeмe зaвршних рaчунa кoрисникa буџeтских срeдстaвa, 4.2.2005. гoдинe
Образац БР 1
Образац БР 2
Образац БР 3
Образац БР 4
Образац БР 5
Правилник о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 46/09)
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11)
Прaвилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 15.12.2006. године
Правилник о Списку корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 160/2020)
Списак корисника јавних средстава
Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава 2019
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (“Службени гласник РС“, бр. 99/2018)
Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 96/2017, 68/2019, 91/2020 и 152/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 96/2017, 68/2019 и 91/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 96/2017 и 68/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13 од 24. фебруара 2017. год.)
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.)
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022 и 144/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 и 19/2021) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („лужбени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 151/2020) – пречишћен текст тврдила Управа за трезор
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 104/2018 и 14/2019) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр, 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18 и 104/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o услoвимa и нaчину вoђeњa рaчунa зa уплaту jaвних прихoдa и рaспoрeд срeдстaвa сa тих рaчунa - 2, 31.12.2004. гoдинe
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o услoвимa и нaчину вoђeњa рaчунa зa уплaту jaвних прихoдa и рaспoрeд срeдстaвa сa тих рaчунa - 1, 24.12.2004. гoдинe
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2020. години („Службени гласник“ РС, број 13 од 14. фебруара 2020. године)
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)
Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години ("Сл. гласник РС", бр. 52/2018)
Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 92/2002 и 8/2006)
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", број 32/15)

Јавни дуг

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)
Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2018 и 33/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника)
Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње (“Сл. гласник РС”, бр. 59 од 31. јула 2018. год.)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12505/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 8/2013 и 20/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 8 од 25. јануара 2013. год.)
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017, 66/2018 и 78/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017 и 66/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014 и 78/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017, 9/2018 и 61/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана ("Службени гласник РС" бр. 8/2017)
Образац 1 - пријава потраживања
Образац 2 - потврда о стању девизног штедног улога
Образац 3 - потврда о промету девизног штедног улога
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту (“Службени гласник РС”, бр. 100/2014)
Урeдбa зa рeгулисaњe исплaтe стaрe дeвизнe штeдњe зa штeдишe Jугoбaнкe из Кoсoвскe Митрoвицe, 26.6.2002. гoдинe
Уредба о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем гаранција Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 52/2020)
Правилник о начину замене обвезница серије А и Б емитованих у складу са Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 83 од 4. децембра 2002. год.)
Правилник о начину поступања овлашћене банке у вршењу конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица у обвезнице Републике Србије, вођењу књиговодствене евиденције и регистрацији обвезница („Службени гласник РС“, бр. 60 од 25. септембра 2002. год.)
Правилник о начину и садржају финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 79/2011)

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 20/2020, 151/2020 и 129/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 и 110/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација
Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота
Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота
Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза
Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања
Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ
Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом
Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)
Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице
Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата
Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ
Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ
Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ
Прилог 7/7 - Уговор

Доплатне поштанске марке

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” (“Службени гласник РС“, бр. 48/2022)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” („Службени гласник РС“, бр. 95/2021)
Уредба o издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” ("Службени гласник РС", бр. 74/2021)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака” („Службени гласник РС“, бр. 64/2021)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2021” („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 88/2020)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2020” („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 65/2019)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“. бр. 29/2019)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2019” („Службени гласник РС“, бр. 12 од 22. фебруара 2019. год.)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” ("Службени гласник РС", бр. 29 од 13. априла 2018. год.)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2018” ("Службени гласник РС", бр. 29 од 13. априла 2018. год.)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 29. јуна 2018. год.)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 79/2017)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста“ („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Сл. гласник РС“, бр. 48 од 25. маја 2016. год.)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe “Крoв 2016”, “Службeни глaсник РС”, бр. 10 oд 8.2.2016. гoд.
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017” („Службени гласник РС“, бр. 31 од 3.4.2017. год.)
Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe - Бoрбa прoтив сидe, 3.11.2005. гoдинe
Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe - eврoпскo првeнствo у вaтeрпoлу 2006, 1.12.2005. гoдинe
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 34/2023)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2023” (“Службени гласник РС”, бр. 20/2023)

Финансирање политичких активности

Прaвилник o сaдржajу eвидeнциja и сaстaвљaњу извeштaja o прилoзимa и имoвини пoлитичких стрaнaкa, 2.12.2003. гoдинe
Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017 и 9/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о буџетском рачуноводству

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника