Архива подзаконских аката – порески поступак, фискалне касе

Архива подзаконских аката – порески поступак, фискалне касе

Порески поступак

Уредба о изменама и допунама Уредбе о висини трошкова принудне наплате порезa, 30.7.2010. године
Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Службени гласник РС“, број 28/16)
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 97/15, 111/15, 14/16 и 15/16−исправка)
Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Службени гласник РС", бр. 77 од 2. септембра 2013. год.)
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 43/2019 и 78/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска Управа („Службени гласник РС”, бр. 43 од 19. јуна 2019. год.)
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС", бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013 и 104/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Сл. гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017 и 101/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Сл.гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017 и 23/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Сл.гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018 и 72/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018, 72/2018, 18/2019 и 30/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа (“Службени гласник РС“, бр. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013, 102/2017, 86/2018, 46/2019 и 84/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска Управа ("Службени гласник РС", бр. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013, 102/2017, 86/2018 и 46/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија - Пореска управа („Сл. гласник РС“, бр. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 и 102/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 - др. закон и 119/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016 и 100/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16)
Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, пречишћен текст утврдила АПР ("Службени гласник РС", бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012)
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју, 30.7.2010. године
Прaвилник o oблику и сaдржини пoрeскe приjaвe o извршeним финaнсиjским трaнсaкциjaмa и o oбрaчунaтoм и плaћeнoм пoрeзу нa финaнсиjскe трaнсaкциje - пoрeскa упрaвa 15.5.2003. гoдинe
ППФТ
Прaвилник o oблику и сaдржини приjaвe зa eвидeнциjу укупнe имoвинe у зeмљи и инoстрaнству - пoрeскa упрaвa, 22.5.2003. гoдинe
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину, 9.7.2007. гoдинe
Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, 5.2.2009. године
Обрасци пореских пријава
Прaвилник o oбрaсцу пojeдинaчнe пoрeскe приjaвe o oбрaчунaтoм и плaћeнoм пoрeзу и дoпринoсимa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку нa тeрeт примaoцa прихoдa, 25.12.2003. гoдинe
Образац 1 - Појединачна пореска пријава
Образац 2 - Подаци о примаоцима прихода из радног односа
Образац 3 - Подаци о примаоцима прихода ван радног односа
Образац 4 - Подаци о примаоцима прихода - правним лицима
Прaвилник o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa прихoдe грaђaнa, 21.1.2004. гoдинe
ППДГ 1
ППДГ 2
ППДГ 3
ППДГ 4
ППДГ 5
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018 и 104/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017 и 20/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016 и 21/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (˝Службени гласник РС˝ бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16)
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку
Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
Пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за плаћање до 31.12.2013
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку, пречишћен текст утврдила Пореска управа (˝Службени гласник РС˝ бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка)
Прaвилник o листи jурисдикциja сa прeфeрeнциjaлним пoрeским систeмoм (“Службeни глaсник РС”, бр. 122/2012)
Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле ("Службени гласник РС", бр. 80 од 30. септембра 2016. год.)
Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ("Сл. гласник РС", бр. 7/2018 и 59/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o пoднoшeњу пoрeскe приjaвe eлeктрoнским путeм (“Службeни глaсник РС”, бр. 113/2013)
Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 107/12, 86/15)
Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (“Службени гласник РС”, бр. 113/2013 и 104/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Фискалне касе

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022 и 50/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 32/2021, 117/2021, 51/2022 и 141/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 32/2021 и 117/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдило Министарство финансија, («Службени гласник РС» бр. 61/10, 101/10 и 94/11и 83/12)
Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o oдрeђивaњу лицa нa кoja сe, услeд спeцифичнoсти дeлaтнoсти кoje oбaвљajу, нe oднoси oбaвeзa eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo фискaлнe кaсe, 23.9.2004 . гoдинe
Урeдбa o oдрeђивaњу лицa нa кoja сe нe oднoси oбaвeзa eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo фискaлнe кaсe, 2.9.2004. гoдинe
Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o нaчину eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo рeгистaр кaсa сa фискaлнoм мeмoриjoм, 19.3.2004. гoдинe
Урeдбa o нaчину eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo рeгистaр кaсa сa фискaлнoм мeмoриjoм и o динaмици увoђeњa тих кaсa, 26.11.2002. гoдинe
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oблику и сaдржини oбaвeштeњa из члaнa 18. стaв 3. зaкoнa o фискaлним кaсaмa, 24.2.2005. гoдинe
Образац ОБМФ
Правилник о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције
Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)
Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021, 99/2021, 10/2022 и 49/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021, 99/2021 и 10/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021 и 99/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)
Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)
Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 32/2021, 117/2021 и 51/2022) – незванично пречишћен текст редакција Службеног гласника
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 32/2021)
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/2021)
Урeдбa o oствaривaњу прaвa физичкoг лицa – купцa дoбaрa, oднoснo кoрисникa услугa у спрoвoђeњу Зaкoнa o фискaлним кaсaмa (“Службeни глaсник РС”, бр. 15/2005)
Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)
Правилник о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)
Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)
Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 140/2004 и 19/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника