Arhiva podzakonskih akata – poreski postupak, fiskalne kase

Arhiva podzakonskih akata – poreski postupak, fiskalne kase

Poreski postupak

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini troškova prinudne naplate poreza, 30.7.2010. godine
Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („Službeni glasnik RS“, broj 28/16)
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16 i 15/16−ispravka)
Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Službeni glasnik RS", br. 77 od 2. septembra 2013. god.)
Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska Uprava („Službeni glasnik RS”, br. 43 od 19. juna 2019. god.)
Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Službeni glasnik RS", br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013 i 104/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017 i 101/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl.glasnik RS“, br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017 i 23/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl.glasnik RS“, br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018 i 72/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018, 72/2018, 18/2019 i 30/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava (“Službeni glasnik RS“, br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013, 102/2017, 86/2018, 46/2019 i 84/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska Uprava ("Službeni glasnik RS", br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013, 102/2017, 86/2018 i 46/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 i 102/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 - dr. zakon i 119/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016 i 100/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“ br. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16)
Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, prečišćen tekst utvrdila APR ("Službeni glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju, 30.7.2010. godine
Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave o izvršenim finansijskim transakcijama i o obračunatom i plaćenom porezu na finansijske transakcije - poreska uprava 15.5.2003. godine
PPFT
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu - poreska uprava, 22.5.2003. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 9.7.2007. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 5.2.2009. godine
Obrasci poreskih prijava
Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, 25.12.2003. godine
Obrazac 1 - Pojedinačna poreska prijava
Obrazac 2 - Podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa
Obrazac 3 - Podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa
Obrazac 4 - Podaci o primaocima prihoda - pravnim licima
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, 21.1.2004. godine
PPDG 1
PPDG 2
PPDG 3
PPDG 4
PPDG 5
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016, 21/2017, 20/2018 i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 i 96/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016, 21/2017 i 20/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016 i 21/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (˝Službeni glasnik RS˝ br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka, 14/16)
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.12.2013
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016, 21/2017, 20/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (˝Službeni glasnik RS˝ br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka)
Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Službeni glasnik RS”, br. 122/2012)
Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole ("Službeni glasnik RS", br. 80 od 30. septembra 2016. god.)
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018 i 59/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (“Službeni glasnik RS”, br. 113/2013)
Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 107/12, 86/15)
Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019)
Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (“Službeni glasnik RS”, br. 113/2013 i 104/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021)

Fiskalne kase

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022 i 50/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021, 117/2021, 51/2022 i 141/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021 i 117/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija, («Službeni glasnik RS» br. 61/10, 101/10 i 94/11i 83/12)
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, 23.9.2004 . godine
Uredba o određivanju lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, 2.9.2004. godine
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom, 19.3.2004. godine
Uredba o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa, 26.11.2002. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. zakona o fiskalnim kasama, 24.2.2005. godine
Obrazac OBMF
Pravilnik o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije
Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021)
Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021, 99/2021, 10/2022 i 49/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021, 99/2021 i 10/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021 i 99/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021)
Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021)
Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2021)
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021, 117/2021 i 51/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcija Službenog glasnika
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021)
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021)
Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 15/2005)
Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima („Službeni glasnik RS“, br. 140 od 31. decembra 2004. god.)
Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 140 od 31. decembra 2004. god.)
Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 140 od 31. decembra 2004. god.)
Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 140/2004 i 19/2005) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7/2018, 59/2018 i 8/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika