Arhiva podzakonskih akata – budzet i javni dug

Arhiva podzakonskih akata – budzet i javni dug

Finansiranje jedinica lokalne vlasti

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 21/2023)
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima lokalne vlasti u 2021. godini („Službeni glasnik RS“, br. 11/2021)
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima lokalne vlasti u 2019. godini („Službeni glasnik RS“, br. 10/2019)
Obrazac PL-1 i PL2
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima lokalne vlasti u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)
Obrazac PL-1 i PL2
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/2017)
Obrasci PL-1 i PL-2
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne vlasti u 2016. godini („Službeni glasnik RS“ br. 9/2016)
Obrazac PL-1 i PL-2
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini („Službeni glasnik RS“ br. 18/2015)
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne vlasti u 2014. godini („Službeni glasnik RS“ br. 17/2014)
Obrazac PL-1 i PL-2
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 8/2010)
Obrazac PL
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne samouprave, („Službeni glasnik RS”, broj 11/2009)
Izveštaj o izvršenim rashodima za plate
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima lokalnih vlasti, („Službeni glasnik RS“ br. 11/2008)
Obrazac PL
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima lokalnih vlasti, („Službeni glasnik RS“ br. 19/2007)
Obrazac PL 2007
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budzetima jedinica lokalne samouprave u 2006. godini, 6.12.2005. godine
Obrazac PL
Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o primanjima i izdacima jedinica lokalne samouprave, 29.1.2004. godine
Izveštavanje obrazac 1
Izveštavanje obrazac 2
Izveštavanje obrazac 3
Pravilnik o načinu i postupanju budzetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 78/2019)

Budzetski sistem

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023 i 83/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 i 26/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022 i 25/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije
Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017, 66/2018, 78/2018, 140/2020 i 59/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 9/2014)
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 11/2023)
Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor (“Službeni glasnik RS”, br. 49/2010 i 63/2016)
Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budzetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja ("Službeni glasnik RS", br. 16/2007 od 9.2.2007. godine)
Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata („Sl. glasnik RS“, br. 63 od 28. juna 2017. god.)
Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte („Sl. glasnik RS“, broj 18/2018 od 09.03.2018.)
Obrazac KZ
Obrazac KF
Obrazac KI
Obrazac KN
Obrazac KR
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina ("Sl. glasnik RS", br. 21/2014)
Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Službni glasnik RS“, br. 143/2022)
Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 130/2021)
Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 105/2018)
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava( „Službeni glasnik RS“, broj 118/2017)
Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 116/2013, 80/2014, 12/2015 i 96/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 5/2019)
Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 116 od 26. decembra 2013, 80 od 30. jula 2014 i 12 od 31. januara 2015.)
Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.) – primenjuju se od 1. februara 2018. god.
Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – primenjuju se od 1. februara 2017. god
Usklaćeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 12. februara 2016.)
Pravilnik o sistemu izvršenja budzeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 20/2020 i 151/2020) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o sistemu izvršenja budzeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 20/2020)
Pravilnik o sistemu izvršenja budzeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 83 od 9. novembra 2010, 53 od 24. maja 2012, 20 od 21. februara 2014 i 88 od 28. oktobra 2016. god.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Prilog 1 - Procedure za evidentiranje aproprijacija
Prilog 2 - Procedure za evidentiranje kvota
Prilog 3 - Procedure za sačinjavanje i podnošenje zahteva za promenu kvota
Prilog 4 - Procedure za preuzimanje obaveza
Prilog 5 - Procedure za izvršavanje plaćanja
Prilog 6 - Procedure za preknjižavanje rashoda i izdataka u SIB
Prilog 7 - Procedure za izdavanje i postupanje sa identifikacionom („smart”) karticom
Prilog 7/1 - Šifarnik korisničkih uloga (ovlašćenja)
Prilog 7/2 - Zahtev za izdavanje smart kartice
Prilog 7/3 - Zahtev za opoziv korisničkog sertifikata
Prilog 7/4 - Revers za čitač kartica "GemPC USB-SL" radi korišćenja SIB
Prilog 7/5 - Primopredajni list paketa za SIB
Prilog 7/6 - Odobrenje za korišćenje SIB
Prilog 7/7 - Ugovor
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 159/2020)
Uredba o izmenama uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 22/15)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 5.3.2015. godine
Obrazac ZPM
Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, prečišćen tekst utvrdila Služba za upravljanje kadrovima ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014)
Uredba o izmenama uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 22/15)
Uredba o izmenama uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 59/15)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 4.11.2014. godine
Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 31.1.2014. godine
Obrazac PRM
Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budzetske inspekcije („Službeni glasnik RS“, br. 10/2004 i 84/2007) – nezvanični prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o dopuni pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 i 144/2022) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021 i 66/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 i 84/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18 i 93/18) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18 i 36/18) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Prilog 1 - Šema funkcionalne klasifikacije
Prilog 2 - Kontni plan
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 i 130/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem (“Službeni glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018 i 14/2019) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 i 104/18) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/ 2023, 83/2023 i 118/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023 i 83/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 i 10/2022) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,36/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19 i 68/19) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budzetskih sredstava na račun izvršenja budzeta Republike Srbije, 27.12.2006. godine
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Službeni glasnik RS“, br. 13/2017 i 51/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika)
Obrazac SNS
Obrazac ZSNS
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budzetskih fondova („Službeni glasnik RS“, br. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021 i 130/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budzetskih fondova („Službeni glasnik RS“, br. 18/2015, 104/2018 i 151/2020) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budzetskih fondova ("Službeni glasnik RS", br. 18/15 i 104/2018) - prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa korisnika budzetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budzetskih fondova Republike i lokalnih vlasti, 28.11.2004. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem, 7. 7. 2003. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu pripreme završnih računa korisnika budzetskih sredstava, 4.2.2005. godine
Obrazac BR 1
Obrazac BR 2
Obrazac BR 3
Obrazac BR 4
Obrazac BR 5
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 46/09)
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 99/11)
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 99/11)
Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, 15.12.2006. godine
Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019)
Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 160/2020)
Spisak korisnika javnih sredstava
Uputstvo za povraćaj neutrošenih budzetskih sredstava 2019
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (“Službeni glasnik RS“, br. 99/2018)
Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, br. 96/2017, 68/2019, 91/2020 i 152/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 96/2017, 68/2019 i 91/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 96/2017 i 68/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Službeni glasnik RS“, br. 13 od 24. februara 2017. god.)
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.)
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022 i 144/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 i 19/2021) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („lužbeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 i 151/2020) – prečišćen tekst tvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 104/2018 i 14/2019) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br, 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18 i 104/18) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016 i 46/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa - 2, 31.12.2004. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa - 1, 24.12.2004. godine
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2021. godini („Službeni glasnik RS“, br. 11/2021)
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2020. godini („Službeni glasnik“ RS, broj 13 od 14. februara 2020. godine)
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2019. godini („Službeni glasnik RS“, br. 45 od 21. juna 2019. god.)
Prilog 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)
Prilog 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budzetskih fondova („Službeni glasnik RS”, br. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 i 41/2021) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 92/2002 i 8/2006)
Pravilnik o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budzet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS", broj 32/15)

Javni dug

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za pripremu, izradu i sprovođenje okvirnog dokumenta za izdavanje zelenih obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)
Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje (“Sl. glasnik RS”, br. 59/2018 i 33/2019 – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika)
Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje (“Sl. glasnik RS”, br. 59 od 31. jula 2018. god.)
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12502/2019 („Službeni glasnik RS“, br. 88/2019)
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12505/2019 („Službeni glasnik RS“, br. 88/2019)
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 8/2013 i 20/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 8 od 25. januara 2013. god.)
Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017, 66/2018 i 78/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017 i 66/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014 i 78/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Sl. glasnik RS“, br. 8/2017, 9/2018 i 61/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017)
Obrazac 1 - prijava potraživanja
Obrazac 2 - potvrda o stanju deviznog štednog uloga
Obrazac 3 - potvrda o prometu deviznog štednog uloga
Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (“Službeni glasnik RS”, br. 100/2014)
Uredba za regulisanje isplate stare devizne štednje za štediše Jugobanke iz Kosovske Mitrovice, 26.6.2002. godine
Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 52/2020)
Pravilnik o načinu zamene obveznica serije A i B emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji obveznica Savezne Republike Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana („Službeni glasnik RS“, br. 83 od 4. decembra 2002. god.)
Pravilnik o načinu postupanja ovlašćene banke u vršenju konverzije deviznih depozita građana oročenih kod Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i deviznih sredstava građana položenih kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica u obveznice Republike Srbije, vođenju knjigovodstvene evidencije i registraciji obveznica („Službeni glasnik RS“, br. 60 od 25. septembra 2002. god.)
Pravilnik o načinu i sadržaju finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 79/2011)

Pravilnik o sistemu izvršenja budzeta Republike Srbije

Pravilnik o sistemu izvršenja budzeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 20/2020, 151/2020 i 129/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sistemu izvršenja budzeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 i 110/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Prilog 1 - Procedure za evidentiranje aproprijacija
Prilog 2 - Procedure za evidentiranje kvota
Prilog 3 - Procedure za sačinjavanje i podnošenje zahteva za promenu kvota
Prilog 4 - Procedure za preuzimanje obaveza
Prilog 5 - Procedure za izvršavanje plaćanja
Prilog 6 - Procedure za preknjižavanje rashoda i izdataka u SIB
Prilog 7 - Procedure za izdavanje i postupanje sa identifikacionom („smart”) karticom
Prilog 7/1 - Šifarnik korisničkih uloga (ovlašćenja)
Prilog 7/2 - Zahtev za izdavanje smart kartice
Prilog 7/3 - Zahtev za opoziv korisničkog sertifikata
Prilog 7/4 - Revers za čitač kartica "GemPC USB-SL" radi korišćenja SIB
Prilog 7/5 - Primopredajni list paketa za SIB
Prilog 7/6 - Odobrenje za korišćenje SIB
Prilog 7/7 - Ugovor

Doplatne poštanske marke

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” (“Službeni glasnik RS“, br. 48/2022)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” ("Službeni glasnik RS", br. 74/2021)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” („Službeni glasnik RS“, br. 64/2021)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2021” („Službeni glasnik RS“, br. 11/2021)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” („Službeni glasnik RS“, br. 88/2020)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2020” („Službeni glasnik RS“, br. 14/2020)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Službeni glasnik RS“, br. 65/2019)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” („Službeni glasnik RS“. br. 29/2019)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2019” („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 22. februara 2019. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” ("Službeni glasnik RS", br. 29 od 13. aprila 2018. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2018” ("Službeni glasnik RS", br. 29 od 13. aprila 2018. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 29. juna 2018. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Službeni glasnik RS“, br. 79/2017)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ („Sl. glasnik RS“, br. 42 od 4. maja 2017. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” („Službeni glasnik RS“, br. 8/2017 i 12/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Sl. glasnik RS“, br. 48 od 25. maja 2016. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” („Službeni glasnik RS“, br. 8/2017 i 12/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Krov 2016”, “Službeni glasnik RS”, br. 10 od 8.2.2016. god.
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017” („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 3.4.2017. god.)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke - Borba protiv side, 3.11.2005. godine
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke - evropsko prvenstvo u vaterpolu 2006, 1.12.2005. godine
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” („Službeni glasnik RS“, br. 34/2023)
Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2023” (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2023)

Finansiranje političkih aktivnosti

Pravilnik o sadržaju evidencija i sastavljanju izveštaja o prilozima i imovini političkih stranaka, 2.12.2003. godine
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Sl. glasnik RS“, br. 8/2017 i 9/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o budzetskom računovodstvu

Uredba o budzetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika