Arhiva podzakonskih akata – carine

Arhiva podzakonskih akata – carine

Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS”, br. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/ 2020, 38/2021, 64/2021, 132/2021 i 59/2022) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS“, br. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/2020, 38/2021, 64/2021 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS“, br. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/2020 i 38/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS”, br. 20/2019, 34/2019, 69/2019 i 1/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Službeni glasnik RS“, br. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 i 48/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 79/2021, 83/2021, 54/2022 i 67/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020, 115/2020 i 152/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o carinskim obeležjima („Službeni glasnik RS“, br. 48/2019 i 43/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Prilog 1
Prilog 2
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe (“Službeni glasnik RS“, br. 71/2023)
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“. br. 27/2019, 29/2019 i 94/2019 ) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS“, br.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16, 115/17 i 104/18)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 144/2022)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021, 9/2022, 32/2022 i 77/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjanje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini (“Službeni glasnik RS”, 132/2021, 9/2022, 32/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini („Službeni glasnik RS, br. 94/2019) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini („Službeni glasnik RS, br. 38/2019 i 51/2019) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini ("Službeni glasnik RS", br. 104/2018, 13/2019 i 30/2019) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini („Službeni glasnik RS, br. 38 od 31. maja 2019. god.)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini (Službeni glasnik RS“, br. 104/18, 13/2019) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini (Službeni glasnik RS“, br. 104/18)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini (Službeni glasnik RS“, br. 115/17, 23/18 i 56/18) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 115/17 i 23/18) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 115/17)
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, („Službeni glasnik RS“ broj 48/10 i 74/11)
Uredba o dopuni Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, („Službeni glasnik RS“ broj 63/2013)
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, „Službeni glasnik RS“ broj 48/10
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“. br. 27/2019 i 29/2019) – primena od 17. juna 2019. godine, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27 od 12. aprila 2019. god.) – primena od 17. juna 2019. god.
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS“, br.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16 i 115/17)
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 i 108/16) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RSˮ, br. 28/15, 57/15, 113/15 i 60/16)
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16 i 80/16) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini („Službeni glasnik RS“, br. 105 od 26. decembra 2016. god.) – primenjuje se od 1. januara 2017. god.
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 105/15)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini ("Službeni glasnik RS", broj140/14)
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 27/2010, 97/2011, 105/2015 i 105/2016) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS” br. 27/10, 97/11 i 105/15)
Odluka o izmeni Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS” broj 105/15)
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda , „Službeni glasnik RS“ broj 27/10 i 97/11
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, „Službeni glasnik RS“ broj 27/10
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“. br. 27/2019, 29/2019, 94/2019 i 156/20) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2021. godini („Službeni glasnik RS, br. 159/2020)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini ("Službeni glasnik RS", br. 132/2021)
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021 i 132/2021) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS“, br. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/2020, 38/2021 i 64/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 27/2019, 29/2019, 132/2021 i 141/2022) ) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS“. br. 27/2019, 29/2019 i 132/2021)
Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS“. br. 27/2019 i 29/2019) – primena od 17. juna 2019. godine, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 27 od 12. aprila 2019. god.) – primena od 17. juna 2019. god.
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2021. godini ("Službeni glasnik RS", br. 159/2020 i 95/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27/2019, 29/2019, 94/2019, 156/2020, 86/2021, 132/2021, 9/2022 i 141/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20 i 86/2021) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima („Službeni glasnik RS“, br. 50/2019, 24/2021 i 36/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima („Službeni glasnik RS“, br. 50/2019 i 24/2021) - prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika
Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima („službeni glasnik RS“, br. 50 od 12. jula 2019. god.)
Pravilnik o postupku izdavanja službene značke carinskim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 67 od 20. septembra 2019. god.)
Pravilnik o službenoj odeći i načinu upotrebe i trajanju službene odeće carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 67 od 20. septembra 2019. god.)
Pravilnik o izgledu znaka i zastave Uprave carina i načinu njihove upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 67 od 20. septembra 2019. god.)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 55/2019)
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022, 32/2023 i 99/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022 i 32/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka (“Službeni glasnik RS“, br. 79/2021 i 83/2021)
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka (“Službeni glasnik RS“, br. 79/2021)
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 79/2021, 83/2021 i 54/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Instrukcija u vezi sa sprovođenjem carinskih formalnosti kod prekograničnog prometa električne energije i kod prometa električne energije preko administrativne linije sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija, broj: 312-01-25/2015-17 od 18.12.2015. godine – primenjuje se od 1.1.2016. godine
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021, 4/2022, 141/2022, 42/2023 i 60/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021, 4/2022, 141/2022 i 42/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (“Službeni glasnik RS”, br. 27/2019, 29/2019, 132/2021 i 141/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini ("Službeni glasnik RS", br. 132/2021 i 9/2022) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS“, br. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021, 132/2021 i 9/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu - prečišćen tekst („Službeni glasnik RSˮ, broj 28/15 i 57/15)
Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RSˮ, br. 124/12,106/13 i 143/14)
Odluka o izmenama odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/15)
Odluka o izmeni odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RSˮ, broj 143/14)
Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RSˮ, br. 124/12 i 106/13)
Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RS”, br.124/12)
Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina, „Službeni glasnik RS“ broj 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 i 46/13; prečišćen tekst
Odluka o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina („Službeni glasnik RS“ broj 91/12)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 106/13)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini („Službeni glasnik RS“ broj 120/12, 25/13 i 34/13; prečišćen tekst)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini („Službeni glasnik RS“ broj 120/12)
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini („Službeni glasnik RS“ broj 34/12)
Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi za usluge carinskog organa (“Službeni glasnik RS“, br. 113/2013 i 23/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa („Službeni glasnik RS“ broj 83/10)
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 6/21, 49/21, 66/21, 80/21, 129/21, 10/22, 42/22, 90/22, 139/22, 143/22, 25/23 i 39/23) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022 i 143/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021 i 129/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021 i 80/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021 i 49/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020 i 43/2020) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019 i 11/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019 i 96/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019 i 74/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018, 3/2019 i 30/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018 i 3/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018 i 86/18) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018 i 69/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018 i 60/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017 i 44/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017 i 117/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017 i 96/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 i 83/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 i 69/2017 ) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 i 46/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 i 8/2017)
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku „Službeni glasnik RS“ broj 29/10
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku, „Službeni glasnik Republike Srbije” br. 7/15
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 42/19, 86/19, 96/19, 57/20, 115/20, 152/20 i 22/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021 i 66/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022 i 139/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022, 143/2022 i 25/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022 i 139/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022 i 90/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022 i 42/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021 i 10/2022) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 97 od 21. decembra 2010. god.)
Pravilnik o izdavanju službene značke ovlašćenim carinskim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 113/2007 i 42/2012) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu upotrebe i trajanju službene odeće ovlašćenih i drugih carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 113/2007 i 58/2010) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izgledu službenog odela carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 8/2006, 94/2006, 25/2009, 30/2012 i 5/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izgledu službene značke ovlašćenih carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 94 od 27. oktobra 2006. god.)
Pravilnik o obrascu službene legitimacije ovlašćenih carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 18/2004, 55/2004 i 99/2012) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017 i 62/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 10/2017)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 44/2016)
Uredba o dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 95/2015)
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 93/10, 63/13 i 145/14, prečišćen tekst)
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom, „Službeni glasnik RS“ broj 93/2010
Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije ovlašćenih carinskih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 95 od 17. novembra 2009. god.)
Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (“Službeni glasnik RS”, br. 86/2010, 61/2013, 111/2013 i 17/2014) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, („Službeni glasnik RS“, br. 48/2010, 74/2011, 63/2013 i 8/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Službeni glasnik RS“, br. 8 od 3. februara 2017. god.)
Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS“, br. 20/2019, 34/2019 i 69/2019) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata („Službeni glasnik RS“, br. 20/2019 i 34/2019) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 i 48/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinskim povlasticama („Službeni glasnik RS, br. 38 od 31. maja 2019. god.)
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 14. juna 2019. god.)
Pravilnik o carinskim obeležjima („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 05. jula 2019. god.)
Obrazac P1
Obrazac P2
Obrazac 1: Izveštaj o uvozu električne energije
Obrazac 2: Izveštaj o izvozu električne energije
Obrazac 3: Izveštaj o tranzitu električne energije
Obrazac E1: Evidencija uvoza električne energije
Obrazac E2: Evidencija izvoza električne energije
Obrazac E3: Evidencija tranzita električne energije
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020 i 126/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (“Službeni glasnik RS“, br. 39/2019, 8/2020, 132/2021 i 144/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Službeni glasnik RS, br. 39/2019 i 8/2020)
Prilog 1: Jedinstvena carinska isprava (JCI)
Prilog 2: Dodatni obrazac JCI (JCI BIS)
Prilog 3: Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema
Prilog 4: Dodatni obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema
Prilog 5: Popunjavanje jedinstvene carinske isprave
Prilog 6: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 1. i 2. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja
Prilog 7: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 3. i 4. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja
Prilog 8: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku
Prilog 9: Elektronska tranzitna deklaracija
Prilog 10: Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem
Prilog 11: Tranzitni prateći dokument
Prilog 12: Spisak naimenovanja
Prilog 13: Tranzitni/sigurnosni prateći dokument (TSPD)
Prilog 14: Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja (TSSN)
Prilog 15: Rezervni postupak za postupak tranzita
Prilog 16: Ulazna i izlazna sažeta deklaracija
Prilog 17: Sigurnosni i bezbednosni dokument (SBD)
Prilog 18: Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja
Prilog 19: Način popunjavanja rubrika Sažete deklaracije za privremeni smeštaj
Prilog 20: Obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV)
Prilog 21: Dodatni obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV BIS)
Prilog 22: Korišćenje seta obrasca Deklaracije o carinskoj vrednosti
Prilog 23: Spisak pošiljke
Prilog 24: Način popunjavanja rubrika Spiska pošiljke
Prilog 25: Zahtev i odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom
Prilog 26: Način popunjavanja Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom
Prilog 27: Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj
Prilog 28: Obaveštenje o tranzitu
Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS”, br. 38/2019)
Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Sl. glasnik RS”, broj 25/2015)
Prilog 1: Zahtev za preduzimanje mera
Prilog 2: Zahtev za produženje roka
Prilog 3: Uputstva za popunjavanje
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020 i 115/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 86/2019, 96/2019 i 57/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka ("Službeni glasnik RS", br. 42/2019, 86/2019 i 96/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019 i 86/2019) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017, 108/2017, 25/2018, 44/2018 i 103/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa („Službeni glasnik RS“, br. 96/2010 i 52/2012) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 i 93/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Smernice za primenu nepreferencijalnih pravila o poreklu robe
Instrukcija u vezi sa primenom carinskog postupka na prekogranični promet električne energije i u vezi sa primenom carinskog i poreskog postupka na promet električne energije preko administrativne linije sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
Obrazac P1
Obrazac P2
Obrazac 1: Izveštaj o uvozu električne energije
Obrazac 2: Izveštaj o izvozu električne energije
Obrazac 3: Izveštaj o tranzitu električne energije
Obrazac 4 : Izveštaj o dopremi električne energije sa APKM
Obrazac 5 : Izveštaj o otpremi električne energije na APKM
Obrazac 6: Izveštaj o tranzitu električne energije sa APKM preko Republike van APKM u inostranstvo
Obrazac 7: Izveštaj o tranzitu električne energije iz inostranstva preko Republike van APKM na APKM
Obrazac E1: Evidencija uvoza električne energije
Obrazac E2: Evidencija izvoza električne energije
Obrazac E3: Evidencija tranzita električne energije
Obrazac E4: Evidencija dopreme električne energije sa APKM
Obrazac E5: Evidencija otpreme električne energije na APKM
Obrazac E6: Evidencija tranzita električne energije sa APKM preko Republike van APKM u inostranstvo
Obrazac E7: Evidencija tranzita električne energije iz inostranstva preko Republike van APKM na APKM
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021, 4/2022, 141/2022, 42/2023, 60/2023 i 71/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021 i 4/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS“, br. 132/2021)
Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima ("Službeni glasnik RS", br. 39/2019, 8/2020 i 132/2021) – prečišćen tekst utvrdilo Ministrastvo finansija
Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Službeni glasnik RS“, br. 39/2019, 8/2020 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2023. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 132/22 i 141/22 – ispr.) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 121/2021 i 18/2022) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 121/21)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 65/2021) - primenjuje se od 10. jula 2021. god.
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 50/2021)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 147/2020)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 85/2019, 13/2020 i 76/2020) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 85/19 i 13/20 ) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 85/2019)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 97/2018, 34/2019 i 50/2019) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 97/2018)
Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 34/2019)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu (Službeni glasnik RS“, br. 109/17, 10/18 i 56/18) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 109/17 i 10/18) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 10/18)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 109 od 5. decembra 2017. god.)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 97/2016 i 17/2017) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 17/2017)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 97/16 od 7. decembra 2016. godine)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija (“Službeni glasnik RS”, br. 98/15 i 50/16)
Uredba o dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 3.6.2016. god.)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 130/14, 143/14 i 43/15, prečišćen tekst)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu
Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 143/14)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 130/14 i 143/14, prečišćen tekst)
Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 43/15)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS" br. 64/14)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 107/13, 117/13, 64/14 i 73/14)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 107/13 i 117/13)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS" br. 73/14)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 119/13)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 107/13)
Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu, „Službeni glasnik RS“ broj 29/13
Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu, („Službeni glasnik RS“ broj 115/12)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu, „Službeni glasnik RS“ broj 115/12 i 29/13, prečišćen tekst
Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS“ broj 86/10)

Prilozi

Prilog 1
Prilog
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 8
Prilog 9
Prilog 10
Prilog 11
Prilog 12
Prilog 13
Prilog 14
Prilog15
Prilog 16
Prilog 17
Prilog 18
Prilog 19
Prilog 20
Prilog 21
Prilog 22
Prilog 23
Prilog 24
Prilog 25
Prilog 26
Prilog 27
Prilog 28
Prilog 29
Prilog 30
Prilog 31
Prilog 32
Prilog 33
Prilog 34
Prilog 35
Prilog 36
Prilog 37
Prilog 38
Prilog 39
Prilog 40
Prilog 41
Prilog 42