Архива подзаконских аката – финансијски систем

Архива подзаконских аката – финансијски систем

Рачуноводство и ревизија

Уредба о измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, "Службени гласник РС", бр. 63/2016 од 15.7.2016. године.
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, "Службени гласник РС", бр. 49/2010 од 21.7.2010. године.
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 142/2020)
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/2014 и 101/2016) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС”, бр. 127/14)
Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa финaнсиjских извeштaja, 30.5.2007. гoдинe
Образац бр 1 - Биланс стања
Образац бр 2 - Биланс прихода и расхода
Образац бр 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима
Образац бр 4 - Извештај о новчаним токовима
Образац бр 5 - Извештај о извршењу буџета
Прaвилник o нaчину и рoкoвимa вршeњa пoписa и усклaђивaњa књигoвoдствeнoг стaњa сa ствaрним стaњeм, 16.11.2006. гoдинe
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 33 од 9. априла 2015. год.)
Одлука о оснивању Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)
Одлука о образовању Националне комисије за рачуноводство („Службени гласник РС“, бр. 65/2006, 91/2006, 99/2006, 28/2009 и 99/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)
Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 127 од 21. новембра 2014. год.)
Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)

Девизно пословање

Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину вршeњa кoнтрoлe дeвизнoг пoслoвaњa резидената и нерезидената („Службени гласник РС”, бр. 112/06 и 39/10)
Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину купoвинe или прoдaje, oднoснo плaћaњу или нaплaти пoтрaживaњa и дугoвaњa нaстaлих пo спoљнoтргoвинским пoслoвимa рeзидeнaтa
Одлука о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А („Службени гласник РС“, бр. 48 од 2. јуна 2015. год.)

Банке

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 59/2004, 18/2004, 92/2005, 113/2013 и 9/2015)
Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)

Измирењe новчаних обавеза

Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита („Службени гласник РС“, бр. 42/2015 и 13/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Сл. гласник РС“, бр. 88/2015 и 16/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора ("Службени гласник РС", бр. 88/2015 од 23.10.2015. године)
Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима, 12.12.2011. године
Правилник за спровођење уредбе о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима („Службени гласник РС”, бр. 94/11)
Образац НОЈС – Обавештење о неизмиреним новчаним обавезама јавног сектора
Упутство о начину доставњаља образаца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће према привредним субјектима, утврђеним законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Одлука о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија („Службени гласник РС“, бр. 137/14)
Уредбa о улагању имовине и задуживању друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова у условима поремећаја на финансијском тржишту ("Службени гласник РС", бр. 21/09)
Образложење