Архива подзаконских аката – порези на добит, имовину, доходак грађана, употребу, држање и ношење добара, премије неживотних осигурања

Архива подзаконских аката – порези на добит, имовину, доходак грађана, употребу, држање и ношење добара, премије неживотних осигурања

Порез на добит

Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 20/2018, 27/2019 и 67/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 20/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу “ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (“Службени гласник РС”, бр. 61/2013 и 8/2014) – пречишћен текст утврдила Пореска управа
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке”за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 139/2022)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 24/2021)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 21/2020)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 13 од 28. фебруара 2019. год.)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 21 од 10. марта 2017. год.)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 12 од 12. фебруара 2016. год.)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 23/15)
Прaвилник o листи jурисдикциja сa прeфeрeнциjaлним пoрeским систeмoм (“Службeни глaсник РС”, бр. 122/2012 и 104/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o измени Правилника о листи jурисдикциja сa прeфeрeнциjaлним пoрeским систeмoм (“Службeни глaсник РС”, бр. 104/2018)
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - др. закон, 8/2019 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 30/2015, 101/2016, 44/2018 – др. закон и 8/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o сaдржajу пoрeскe приjaвe зa oбрaчун пoрeзa нa дoбит прaвних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 30/2015)
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 30/2015 и 101/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016 и 8/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o сaдржajу пoрeскoг билaнсa и другим питaњимa oд знaчaja зa нaчин утврђивaњa пoрeзa нa дoбит прaвних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 20/2014 и 41/2015) – прeчишћeн тeкст утврдилa Пoрeскa упрaвa
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 20/2014, 41/2015 и 101/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прaвилник o сaдржajу пoрeскoг билaнсa зa другa прaвнa лицa (нeдoбитнe oргaнизaциje) - oбвeзникe пoрeзa нa дoбит прeдузeћa, 24.2.2005. гoдинe
Образац ПБН
Образац ПБН1
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o сaдржajу пoрeскe приjaвe зa oбрaчун пoрeзa нa дoбит прeдузeћa, 24.2.2005. гoдинe
Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, бр. 116/2004 и 99/2010) – пречишћен текст утврдила Пореска управа
Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, бр. 116/2004, 99/2010 и 104/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС“, бр. 61/2013, 8/2014 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019 и 159/ 2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - др. закон, 8/2019, 94/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Резидентност

Правилник о обрасцу потврде o резидентности, 12.10.2009.
ПОР 1 – претходна година (српски, енглески)
ПОР 1 – претходна година (српски, француски)
ПОР 1 – текућа година (српски, енглески)
ПОР 1 – текућа година (српски, француски)
ПОР 2 – претходна година (српски, енглески)
ПОР 2 – претходна година (српски, француски)
ПОР 2 – текућа година (српски, енглески)
ПОР 2 – текућа година (српски, француски)

Порези на имовину

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 93/2019 и 151/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018)
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013, 118/2013, 101/2017 и 48/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013, 118/2013 и 101/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“ бр. 108/13 и 118/13)
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-1
Прилог 1 уз Образац ППИ-1
Прилог 2 уз Образац ППИ-1
Образац ППИ-2
Образац ППИ-3
Образац ППИ-4
Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, 5.2.2009. године
Обрасци пореских пријава
Правилник о престанку важења правилника о подацима о обављеном преносу хартија од вредности без накнаде, односно о преносу за који се накнада не исплаћује у новцу, 4.2.2009. године
Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину, 9.7.2007. гoдинe

Порез на доходак грађана

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС”, бр. 90/2017, 38/2018, 20/2019, 19/2021 и 67/2021) – пречишћен текст утврдила Пореска управа
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС“, бр. 90/2017, 38/2018, 20/2019 и 19/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, бр. 90/2017 и 38/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода („Службени гласник РС“, бр. 128 од 26. децембра 2003. год.)
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 8/2011, 13/2012, 12/2013, 23/2014 – др. правилник и 6/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 23/2014 и 7/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, бр. 94/2019, 96/2019 - исправка, 156/2020 и 141/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019, 96/2019 – исправка и 156/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019 и 96/2019 - исправка)
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017, 86/2018 и 69/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 и 86/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 и 98/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 и 80/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14)
Уредба о подстицању запошљавања, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11)
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, бр. 90 од 6. октобра 2017. год.)
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 49/14, 28/15, 30/15 и 28/16)
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, бр. 8/2011 , 13/2012 , 12/2013 , престао да важи: 23/2014 - осим појединих одредби); престао да важи 26.3.2014. године, осим одредбе члана 6. која престаје да важи 31.12.2022. године и члана 8. која престаје да важи 31.12.2016. године
Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС“, бр. 101/2016 и 7/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Каталог врсте прихода
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС“, бр. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 – исправка, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – исправка и 49/2014 – др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника („Службени гласник РС“, бр. 137/2020)

Порези на употребу, држање и ношење добара

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара (за 2014. годину)

Порез на премије неживотних осигурања

Прaвилник o нaчину oбрaчунaвaњa пoрeзa нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa и o сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje кoja oбeзбeђуje вршeњe кoнтрoлe oбрaчунa, 29.12.2004. гoдинe
Образац МОППНО