Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године

Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године
Прилог 3 - Средњорочни оквир расхода

Сличне теме

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (пречишћен текст Правилника Број: 110-00-459/2022-08 од 15.122022. године после доношења измена и допуна Правилника Број: 110-00-269/2023-08 од 30.62023. године)

Средњорочни план Министраства финансија за период од 2022. до 2024. године

Програм рада Министарства финансија за 2022. годину