Прописи у припреми

Радне верзије нацрта подзаконских аката на основу Закона о електронском фактурисању

Уредба о ближим условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и о начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника
Уредба о ближим условима и начину коришћења система за управљање фактурама
Правилник о ближем уређењу елемената електронске фактуре, форме и начина доставе пратеће и друге документације, начина и поступка електронског евидентирања обрачуна пореза у систему електронских фактура и начина примене стандарда електронског фактурисања
Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и о начину коришћења података доступним у систему електронских фактура
Правилник о начину поступања централног информационог посредника и о начину вођења регистра информационих посредника

Нацрт закона о дигиталној имовини

Нацрт закона о дигиталној имовини
Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту закона о дигиталној својини

Радна верзија Нацрта закона о изменама Закона о акцизама

Радна верзија Нацрта закона о изменама Закона о акцизама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
Одредбе које се мењају

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Нацрт закона о изменама о допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт закона о изменама о допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Одредбе које се мењају

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акцизама
Одредбе које се мењају

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Преглед измена

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
Преглед измена

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Преглед измена

Радна верзија Нацрта закона о фискализацији

Радна верзија Нацрта закона о фискализацији
Образац формулара за консултације
Позив за консултације

Нацрт закона о дигиталној имовини

Нацрт закона о дигиталној имовини
Образац формулара за консултације
Позив за консултације

Полазне основе за израду текста Нацрта закона о контроли државне помоћи

Одлука о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи
Радна верзија Нацрта закона о контроли државне помоћи
Полазна основа за Нацрт закона о контроли државне помоћи

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023.

Сличне теме

Предлог уредбе о капиталним пројектима

Предлог уредбе о капиталним пројектима

Јавне консултације за Нацрт плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP)

Јавне консултације за Нацрт плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP) за пројекат Унапређења управљања јавним финансијама у циљу ефикаснијих јавних услуга и бржег "зеленог" економског раста

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.