Читај ми

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт програма економских реформи (енг. Economic Reform Programme, ЕРП) 2022-2024. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 7. до 21. децембра 2021. године. 

Програм економских реформи (ЕРП) представља основу за дијалог о политикама и социјално-економским питањима између Европске уније (ЕУ) са Западним Балканом и Турском. Састоји се из дела посвећеног макро-економској, фискалној и монетарној политици за чију су израду задужени Министарство финансија и Народна банка Србије, као и дела који даје преглед приоритетних структурних реформи, чију израду координирају Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа ЕРП активно учествују чланови интерресорне Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП. 

Подсећања ради, у току је осми циклус израде Програм економских реформи који, дакле, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство у Европској унији, у претприступном периоду израђује на годишњем нивоу за наредни трогодишњи период у циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ. 

Структурне реформе, у оквиру поглавља V ЕРП 2022-2024, дају преглед главних структурних изазова за конкурентност, као и одржив и инклузивни раст у Републици Србији. Како би се пружио широк преглед социјално-економских изазова, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), ове реформе организованe су у тринаест области и то: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и системи здравствене заштите. 

У оквиру поменутих области, идентификована су три кључна изазова, што структурне реформе у овим областима сврствава у приоритетне, а то су: Повећање запослености, посебно младих, и усклађивање квалификација са потребама тржишта рада, Унапређење пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Ефикасније коришћење енергије уз даље отварање енергетског тржишта. 

Спровођење реформи идентификованих у документу важно је не само за побољшање конкурентности, подстицање новог запошљавања и олакшавање социјалне инклузије, већ и за испуњавање економских критеријума у процесу приступања ЕУ.

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ЕРП координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва. О целом току консултација се сачињава посебан анекс документа ЕРП.

Након финализације текста документа ЕРП 2022-2024. у наредном периоду и потом усвајања од стране Владе Републике Србије, документ ће бити достављен ЕК крајем јануара 2022. године. ЕРП ће затим бити размотрен са надлежним европским институцијама током прве половине 2022. године, у оквиру економског дијалога, као и на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт програма економских реформи 2022-2024. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 21. децембра 2021. године.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Сличне теме

Предлог уредбе о капиталним пројектима

Предлог уредбе о капиталним пројектима

Јавне консултације за Нацрт плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP)

Јавне консултације за Нацрт плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP) за пројекат Унапређења управљања јавним финансијама у циљу ефикаснијих јавних услуга и бржег "зеленог" економског раста

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији