Читај ми

Јавне консултације за Нацрт плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP) за пројекат Унапређења управљања јавним финансијама у циљу ефикаснијих јавних услуга и бржег "зеленог" економског раста

У складу са Оквиром Светске банке за управљање еколошким и друштвеним аспектима пројеката (ESF) и еколошким и социјалним стандардом 10.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

позива на 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за НАЦРТ ПЛАНА АНГАЖОВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА (SEP) И ПРОЦЕДУРЕ УПРАВЉАЊА РАДНИМ ОКРУЖЕЊЕМ (LMP)

за пројекат: УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И БРЖЕГ „ЗЕЛЕНОГ“ ЕКОНОМСКОГ РАСТА

Увид у предметни план може се извршити на интернет страници МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА www.mfin.gov.rs где је постављен План ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP).  

Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и достављају се на адресу: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, КНЕЗА МИЛОША 20, 11000 БЕОГРАД, са назнаком ”За пројекат унапређења управљања јавним финансијама у циљу ефикаснијих јавних услуга и бржег „зеленог“ економског раста“ закључно са 12.12.2022. године у 13 часова. Примедбе се у истом року могу доставити и електронским путем на адресу: magdalena.arsic@mfin.gov.rs

Дана 13.12.2022. године, са почетком у 12:00 часова биће одржане Јавне консултације и презентација предметног плана у сали за састанке број 72 у згради Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд. 

Plan angažovanja zainteresovanih strana – nacrt
Stakeholder engagement plan – draft
Нацрт Плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP (Draft document)

У складу са Оквиром Светске банке за управљање еколошким и друштвеним аспектима пројеката (ESF) и еколошким и социјалним стандардом 10.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за

НАЦРТ ПЛАНА ЕКОЛОШКИХ И ДРУШТВЕНИХ ОБАВЕЗА (ЕSCP)

за пројекат: УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА ЗА ЗЕЛЕНУ ТРАНЗИЦИЈУ

(претходни назив „Унапређење управљања јавним финансијама у циљу ефикаснијих јавних услуга и бржег „зеленог“ економског раста)

Увид у предметни план може се извршити на интернет страници МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА www.mfin.gov.rs где је постављен План еколошких и друштвених обавеза (ЕSCP).

Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и достављају се на адресу: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, КНЕЗА МИЛОША 20, 11000 БЕОГРАД, са назнаком ”За пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију“ закључно са 12.12.2022. године у 13 часова. Примедбе се у истом року могу доставити и електронским путем на адресу: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Дана 13.12.2022. године, са почетком у 12:00 часова биће одржане Јавне консултације и презентација предметног плана у сали за састанке број 72 у згради Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд. 

Нацрт плана еколошких и друштвених обавеза (ESCP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) (Draft document)

Ажурирана документа након одржаних Јавних консултација

Нацрт плана еколошких и друштвених обавеза (ESCP) Анекс 1
Нацрт Плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP) Анекс 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) Annex 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP Annex 1

У складу са оперативном политиком Светске банке za Програмско финансирање и Директивом Светске Банке za Финансирање по програму за резултате (PfoR) 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за

ПРОЦЕНУ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ

ЗА ПРОГРАМ ЗА РЕЗУЛТАТЕ (PFOR) „УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА ЗА ЗЕЛЕНУ ТРАНЗИЦИЈУ“

Министарство финансија интензивно сарађује са Светском банком на постепеном прилагођавању постојећих пракси управљања јавним финансијама како би оне биле осетљиве на климaтске промене и животну средину. Крајњи циљ је да постоје праксе управљања јавним финансијама које ће подржати зелене развојне политике и пројекте за грађане и предузећа. С тим у вези, Проrрам за резултате (PforR) „Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију“ планиран је да почне 2023. године, док ће се у наредном периоду радити на укључивању зелених аспеката у постојећу праксу управљања јавним финансијама.

Током припреме пројекта, извршена је процена еколошког и друштвеног система (ESSA), како би се осигурало да је PfoR дизајниран на начин који максимизира еколошке и друштвене добробити, и избегава, умањује или ублажава потенцијално негативне утицаје на природно и друштвено окружење.

Предметни документ се може погледати на сајту МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, www.mfin.gov.rs , где објављен нацрт ESSA документа, на линку https://www.mfin.gov.rs/propisi/javne-konsultacije .

Позивамо вас да своје коментаре и сугестије доставите у писаној форми и пошаљете на адресу: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА КНЕЗА МИЛОША 20, 11000 БЕОГРАД, са назнаком „За пројекат: Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију“. Коментари се могу доставити и путем електронске поште на адресу: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Дана 19. јануара 2023. године, са почетком у 12:00 часова у сали за састанке 220, у згради Министарства финансија, ул. Кнеза Милоша 20, Београд, биће одржане јавне консултације и презентација предметног документа. Коментари и сугестије на предметни документ се могу достављати до 23. јануара 2023. године.

Молимо да потврдите своје учешће на: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Захваљујемо на сарадњи.

Нацрт процене система за управљање утицајима на животну средину и друштвено окружење

In line with the operational policy of the World Bank Policy for Program-for-Results Financing and the World Bank Directive for Program-for-Results ( PfoR) Financing 

THE MINISTRY OF FINANCE

Invites to

PUBLIC CONSULTATIONS

the general public, public entities, organizations and individuals interested in

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SYSTEM ASSESSMENT

for the Program for Results (PfoR) „IMPROVING PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT FOR THE GREEN TRANSITION“

The Ministry of Finance is working intensively with the World Bank to gradually adapt existing Public Financial Management (PFM) practices to make them environment and climate-sensitive. The final aim is to have PFM practices which will support green development policies and projects for citizens and businesses. In this respect, the Program for Results (PfoR) "Improvement of Public Financial Management for the Green Transition " is planned to start in 2023 and in the next period, different activities will be done to include a green aspect in the existing PFM practice.

During the preparation of the project, an environmental and social system assessment (ESSA) was carried out, to ensure that the PforR operation is designed in a manner that maximizes Environmental and Social (E&S) benefits while avoiding, minimizing or mitigating potential E&S harm. 

The subject document can be viewed on the website of the MINISTRY OF FINANCE at: www.mfin.gov.rs , where the draft ESSA document is posted on the page https://www.mfin.gov.rs/propisi/javne-konsultacije .

You are invited to submit your comments and suggestions in writing and send them to the following address, MINISTRY OF FINANCE, KNEZA MILOŠA 20, 11000 BELGRADE, with the reference "For the Project: Improving Public Financial Management for the Green Transition”. 

Comments may also be submitted via e-mail to the address: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

The public consultations on and presentations of the subject document will be held on January 19, 2023. at 12:00 PM in the meeting room 220 at the Ministry of Finance, address: Kneza Miloša Street 20, 11 000 

Belgrade. The comments/ suggestions will be soliciated till January 23, 2023.

You are kindly invited to confirm your participation to: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Many thanks for your collaboration. 

Процена система за управљање утицајима на животну средину и друштвено окружење - финални извештај
Environmental and social systems assessment (ESSA) - final report

Сличне теме

Предлог уредбе о капиталним пројектима

Предлог уредбе о капиталним пројектима

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији