Čitaj mi

Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – novembar 2014. godine

U periodu januar – novembar 2014. godine ostvaren je deficit budzeta Republike u visini od 149,4 mlrd dinara (u tabeli 4. deficit na nivou Republike iznosi 160 mlrd dinara s obzirom da su uključeni rashodi iz projektnih zajmova koji nisu deo budzeta, ali pripadaju nivou Republike). U novembru je zabeležen deficit od 9,6 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 79,2 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 88,8 mlrd dinara. Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budzeta.

Poreski prihodi iznosili su 63,3 mlrd dinara, neporeski prihodi 15,7 mlrd dinara, a donacije 0,2 mlrd dinara. Najveći prihod, kao i obično, zabeležen je po osnovu PDV i iznosi 40,1 mlrd dinara. Ovakav rezultat je posledica dinamike, odnosno kalendara za povraćaj PDV, s obzirom da je u novembru njihov iznos bio značajno niži u odnosu na povraćaje prethodnih meseci.

Slična situacija je sa uplatom akciza pošto je jedan deo novembarskih akciza uplaćen početkom decembra. Imajući u vidu ovakva kretanja dva najznačajnija poreska prihoda, u decembru se očekuje da prihod od akciza bude znatno viši od novembarskog, ali će i veći povraćaji smanjiti prihod po osnovu PDV. U novembru su povraćaji po osnovu poreza na dobit bili visoki, tako da je i prihod po ovom osnovu bio nešto niži. Ostale kategorije poreskih prihoda naplaćene su u skladu sa očekivanjima za novembar. Neporeski prihodi su naplaćeni u iznosu od 15,7 mlrd dinara, od čega je 8,7 mlrd dinara uplaćeno po osnovu dividendi budzeta i dobiti javnih preduzeća.

Na rashodnoj strani došlo je do povećanja rashoda za subvencije najviše zbog isplate poljoprivrednih subvencija i plaćanja obaveza po osnovu subvencionisanih kamata. Ostale kategorije rashoda su uglavnom izvršene na nivou mesečnog proseka. Najveći deo rashoda čine transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO) i plate. Transferi OOSO iznosili su 22,4 mlrd dinara, a najveći deo se odnosi na penzije i iznosi 19,9 mlrd dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 20,4 mlrd dinara.

U novembru, kao i u oktobru, nastavljen je trend restriktivne fiskalne politike. Naime, u novembru, na nivou opšte države, zabeležen je deficit u iznosu od 6,2 mlrd dinara, dok je od početka godine zabeležen deficit u iznosu od 143,5 mlrd dinara (u istom periodu prošle godine ostvaren je deficit od 161,3 mlrd dinara), pri čemu su delovi centralne države i lokalnog nivoa vlasti trenutno u suficitu. Na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 14,5 mlrd dinara, a samo u novembru je suficit bio 6,9 mlrd dinara usled rekordnog prihoda po osnovu poreza na imovinu. Kod AP Vojvodina suficit je 3,5 mlrd dinara, a kod RFZO 4,3 mlrd dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje i PIO fond takođe beleže suficit u periodu januar – novembar. S obzirom da je decembar mesec sa najvišim rashodima u toku godine, očekuje se značajno smanjenje ovih suficita do kraja godine.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt