Čitaj mi

Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – april 2014. godine

U prva četiri meseca 2014. godine ostvaren je deficit budzeta Republike u visini od 91,8 mlrd dinara (u tabeli 4. deficit na nivou Republike iznosi 93,6 mlrd dinara s obzirom da su uključeni rashodi iz projektnih zajmova koji nisu deo budzeta, ali pripadaju nivou Republike). U aprilu je deficit budzeta iznosio 20 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 71,9 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 91,9 mlrd dinara. Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budzeta.

Poreski prihodi iznosili su 64,6 mlrd dinara, a neporeski 7,2 mlrd dinara. U aprilu se uplaćuju tromesečne obaveze po osnovu PDV tako da najveći deo poreskih prihoda čini ova poreska kategorija. Po ovom osnovu u aprilu je naplaćeno 35,5 mlrd dinara. Prihod od akciza iznosio je 17,1 mlrd dinara i ima rastući trend s obzirom da slabe efekti formiranja zaliha akciznih proizvoda iz decembra i januara i da se proizvodnja i uvoz ovih proizvoda vraća u normalan tok. Preostali poreski, kao i neporeski prihodi, naplaćeni su u skladu sa očekivanjima.

U aprilu su rashodi bili niži nego u martu najviše zahvaljujući manjim obavezama po osnovu kamata i subvencija. S druge strane veći su rashodi za robe i usluge i kapitalni izdaci, a dat je i kratkoročni zajam JP “Srbijagas“ u iznosu od 3 mlrd dinara. Najveći deo rashoda čine transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i plate. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 24,5 mlrd dinara, a najveći deo se odnosi na penzije i iznosi 22,8 mlrd dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 20,6 mlrd dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – april zabeležen je deficit u iznosu od 81,4 mlrd dinara, pri čemu su delovi centralne države i lokalnog nivoa vlasti trenutno u suficitu. Na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 3,7 mlrd dinara, kod AP Vojvodina 2 mlrd dinara, a kod RFZO 6,1 mlrd dinara. Ovi suficiti su privremenog karaktera, jer je na primer, grad Beograd trenutno u statusu privremenog finansiranja, dok

je visok suficit kod RFZO posledica dinamike isplate plata pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola plate.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt