Čitaj mi

Saopštenje povodom ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije od strane agencije Fitch Ratings

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch Ratings zadržala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Potvrda ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije agencije Fitch Ratings odraz je dobre ekonomske politike koju vodi Vlada Republike Srbije i ekonomskog rasta koji je premašio očekivanja agencije.

Ekonomski rast, koji u prvom kvartalu 2018. godine iznosi 4,9%, podstaknut je snažnim povećanjem investicionih aktivnosti, kao i većim rastom potrošnje domaćinstava i države. Očekuje se da će investicije i potrošnja domaćinstava i države, uz podršku pozitivnih kretanja na tržištu rada, biti glavni pokretači rasta u periodu 2018-2019. Stoga, agencija je podigla procene rasta u narednom periodu. U 2018. godini na 4,3% i za period 2019-2020. godine na 3,2%.

Agencije ističe da osnovni fiskalni pokazatelji nastavljaju da se popravljaju. Stabilni poreski prihodi u kombinaciji sa merama fiskalne konsolidacije podržaće fiskalni suficit koji će u 2018. godini po proceni agencije iznositi 0,5% BDP, dok će u 2019. godini, kako je dogovoreno i sa Međunarodnim monetarnim fondom, budzet biti u deficitu za 0,5% BDP.

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su mogućnost daljeg rasta privrede Republike Srbije u srednjem roku, fiskalna konsolidacija koja je dovela do smanjenja odnosa javnog duga i BDP i kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti. Agencija procenjuje da će javni dug Srbije u javnom sektoru dostići 54% BDP u 2018. godini, što je za 4,7 procentnih poena niže od racia javnog duga i BDP u 2017. godini. Postojeći primarni fiskalni suficit pomogao je da se dug vrati na putanju postepenog smanjenja.

Agencija takođe smatra da će otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i dalja saradnja u okviru novog tehničkog programa sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za buduće unapređenje kreditnog rejtinga Republike Srbije.

Agencija Fitch Ratings takođe ističe da će deficit tekućeg računa (procenjen na oko 5,6% BDP u 2018. i 4,9% BDP u 2019. godini) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama. 

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt