Читај ми

Управа за спречавање прања новца

Жељко Радовановић – в.д. директора 

Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије.

Овлашћења, надлежности и обавезе Управе за спречавање прања новца су одређене Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ бр. 113/2017 и 91/19). Управа за спречавање прања новца обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са законом и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу са законом.

Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописан је круг обвезника (банке, осигуравајућа друштва, овлашћени мењачи, рачуновође, ревизори, порески саветници…) који имају обавезу да спроводе радње и мере прописане тим законом, и у случају сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, податке о трансакцији, или о лицу које врши ту трансакцију, достављају Управи за спречавање прања новца.

Управа за спречавање прања новца анализира податке добијене од обвезника, и ако утврди да у конкретном случају постоји сумња да се ради о прању новца или о финансирању тероризма, предмет прослеђује надлежним органима: најчешће тужилаштву и полицији.

Директор Управе за спречавање прања новца може издати налог за привремено обустављање извршења трансакције за коју се основано сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Ово овлашћење је временски ограничено на 72 сата, а ако завршетак рока пада у нерадне дане, може се продужити још за 48 сати. Када се користи ово овлашћење, обавештавају се надлежни органи како би предузели мере из њихове надлежности.

Још једно значајно овлашћење Управе за спречавање прања новца је законска могућност за праћење финансијског пословања одређеног лица, ако у вези са њим постоји сумња да пере новац или да финансира тероризам. И ово овлашћење је временски ограничено на три месеца, али се може продужити најдуже на шест месеци од дана издавања налога.

Последњим изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма од 24. децембра 2019. године („Службени гласник РС“ бр. 91/19) Управа је добила у надлежност издавања лиценци за овлашћена лица и њихове заменике код обвезника по Закону. Према Закону лиценце се стичу на основу стручног испита чија организација је у надлежности Управе.

Када је реч о самом надзору над применом закона код обвезника, последњим изменама и допунама надзор над ревизорима прешао је у надлежност Комисије за хартије од вредности, док је Управа задржала надзор над рачуновођама, предузетницима и правним лицима која се баве факторингом и форфетингом.

Значајан део рада Управе за спречавање прања новца се односи и на међународну сарадњу. Наиме, Управа за спречавање прања новца је члан Егмонт групе, групе која окупља финансијско-обавештајне службе из 164 државе. То јој даје могућност да веома брзо дође до веома битних финансијско-обавештајних података од других држава, ако у вези са одређеном трансакцијом или лицем постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Управа активно учествује у раду Комитета Манивал, стручног комитета Савета Европе који ради по систему узајамних процена држава чланица. Још један веома значајан аспект међународне сарадње Управе за спречавање прања новца је могућност за закључивање споразума о сарадњи са страним партнерима. Управа за спречавање прања новца је до сада потписала споразуме о сарадњи са 46 држава.

Доношењем Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење Управа је добила надлежности у борби против тероризма. Основни циљ доношења Закона је унапређење борбе против тероризма установљавањем система превентивних и репресивних мера против финансирања тероризма.

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 и 91/2019)
Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Службени гласник РС, бр. 29/2015, 113/2017 и 41/2018)

Сличне теме

Пореска управа

Управа царина

Управа за трезор