Читај ми

Управа царина

Бранко Радујко – в.д. директора 

У складу са Законом о царинској служби, послове царинске службе обавља Управа царина као орган државне управе надлежан за стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одређене законом.

Послови царинске службе су:

1) спровођење мера царинског надзора и царинске контроле која обухвата претходне, превентивне и накнадне царинске контроле над царинском робом, одређене законом и другим прописима;

2) спровођење царинских поступања и царинских формалности;

3) вршење обрачуна и наплате увозних и других дажбина, акциза и пореза на додату вредност и накнада за робу која се увози, односно извози у складу са прописима;

4) вршење послова у вези са принудном наплатом;

5) издавање обавештења о примени царинских и других прописа из надлежности Управе царина и обавезујућих обавештења о сврставању и пореклу робе;

6) спровођење законом предвиђених поступака у циљу откривања царинских прекршаја, привредних преступа и кривичних дела и подношење пријава тужилаштву или другим надлежним државним органима;

7) подношење захтева за покретање прекршајних поступака и издавање прекршајног налога, улагање редовних и ванредних правних лекова, те учествовање у процесним радњама и радњама извршења судских одлука;

8) прикупљање, евидентирање и обрада података потребних за спровођење поступка на сузбијању кријумчарења, истражних поступака и за спровођење накнадне царинске контроле;

9) вођење управног поступка за поступке који су јој дати у надлежност Царинским законом;

10) вршење контроле уношења и изношења динарских и страних средстава плаћања у међународном путничком и пограничном промету са иностранством;

11) вршење контроле уношења, изношења и провоза робе за коју су прописане посебне мере ради сигурности, заштите здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите животне средине, националног блага, историјских, уметничких или археолошких вредности, заштите интелектуалне или индустријске својине и друго;

12) вођење евиденција из свог делокруга;

13) обрада и статистичко праћење података о увозу и извозу;

14) иницијативе за покретање поступка за вођење преговора и закључивање међународних уговора из делокруга царинске службе и сарадња и размена података са страним царинским и другим службама и међународним организацијама;

15) сарадња и размена информација са надлежним државним органима, јавним или другим организацијама и страним администрацијама;

16) испитивање у име других царинских администрација (замолним путем), у складу са међународним уговорима;

17) хемијско-технолошка и друга испитивања узорака робе у царинској лабораторији, у сврху правилног сврставања робе по Царинској тарифи;

18) други послови у складу са законом и другим прописима.

 

Посетите сајт Управе царина 

Сличне теме

Пореска управа

Управа за трезор

Управа за јавни дуг