Читај ми

Управа за јавни дуг

Управа за јавни дуг је орган управе у саставу Министарства финансија Републике Србије, која у систему јавних финансија има улогу обезбеђивања ликвидности државе и подршке владиним органима, јавним предузећима и другим државним институцијама у финансирању пројеката од јавног значаја.

Управа за јавни дуг је носилац политике јавног дуга, као једне од основних грана макроекономске политике, и има стабилизациону и развојну функцију.

Рад Управе за јавни дуг је правно регулисан Законом о буџетском систему, Законом о јавном дугу, Законом о буџету и другим законским и подзаконским актима.

Управа за јавни дуг обавља послове, који се односе на: задуживање на финансијском тржишту у циљу финансирања буџетског дефицита Републике и пројеката од јавног значаја, кроз емитовање државних хартија од вредности и закључивање кредита, издавање гаранција у корист јавних предузећа, владиних агенција и јединица локалне самоуправе, управљање приливима по основу јавног дуга, извршење обавеза по основу јавног дуга, евидентирање и извештавање, припремање стратегије управљања јавним дугом, као и друге обавезе у складу са законом.

Трговање државним хартијама од вредности

Посетите презентацију Управе за јавни дуг:


Kалендар аукција  

Јавни позив за аукције  

Резултати и статистика  

Секундарно трговање  

Сличне теме

Пореска управа

Управа царина

Управа за трезор