Читај ми

Управа за трезор

Марко Гверо – директор

 Законoм о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/2020) прописани су следећи послови које обавља Управа за трезор:

1) финансијско планирање, које обухвата:

– пројекције прилива и одлива буџета Републике Србије у току буџетске године на кварталном, месечном и дневном нивоу;

– дефинисање лимита плаћања;

– пројектовање потребног износа новчаних средстава на кварталном и месечном нивоу ради финансирања дефицита и отплате доспелих дугова и планирање одржања адекватног нивоа ликвидности током буџетске године;

2) управљање финансијским средствима Републике Србије, које обухвата:

– управљање ликвидношћу путем управљања новчаним средствима на консолидованом рачуну трезора Републике Србије и девизним средствима Републике Србије;

– извршење буџета и припрема периодичних извештаја о извршавању буџета;

– пласирање слободних новчаних средстава;

– разраду поступака за наплату примања преко банкарског система;

– управљање осталим финансијским средствима (акцијама, обвезницама, потраживањима итд.) и финансијским дериватима;

3) контрола расхода и издатака, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација;

4) извештавање о извршењу буџета;

5) буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата:

– рачуноводствене послове за обраду плаћања и евидентирање примања, вођење дневника, главне књиге и одређених помоћних књига за све приходе и примања и расходе и издатке по корисницима буџетских средстава и међународне донације и друге видове помоћи;

– финансијско извештавање;

– припрему аката којима се регулише рачуноводствена методологија, укључујући систем буџетских класификација, правила буџетског рачуноводства и израду захтева у погледу интерног и екстерног извештавања;

6) успоставља, развија и одржава информациони систем Управе за трезор, укључујући систем за управљање јавним финансијама Републике Србије, односно локалне власти, као и пратеће подсистеме, регистре, пројекте и остала решења информационе технологије, која произлазе из надлежности Управе за трезор и других послова поверених Управи за трезор и управља тим системом;

7) послови у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна трезора, и то:

– вођење списка корисника јавних средстава и вођење евиденције свих корисника јавних средстава који су укључени и који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, вођење евиденције правних лица корисника буџетских средстава и вођење других евиденција утврђених посебним прописима;

– отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода;

– распоређивање уплаћених јавних прихода на одговарајуће подрачуне различитих нивоа власти, у складу са законом;

– отварање и вођење подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и осталих правних субјеката који не припадају јавном сектору;

– вођење девизних рачуна корисника средстава буџета Републике Србије, корисника средстава буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;

– вођење других рачуна, у складу са законом и другим прописима;

– извештавање дневно, недељно и месечно на основу података из евиденција Управе за трезор;

– пријем, контрола и обрада налога за плаћања корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;

– контрола извршења апропријација применом система извршења буџета Републике Србије, односно локалне власти;

– издавање налога за плаћања на терет подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу закона и добијених овлашћења, исправке грешака и наплата услуга;

– извршење принудне наплате са рачуна корисника буџетских средстава;

– обављање готовинских исплата корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;

– пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава;

– повраћај више или погрешно наплаћених буџетских прихода;

– унутрашња контрола обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора;

– вођење фискалне статистике за јавна финансијска средства, на основу података које достављају корисници јавних средстава, у складу са прописом који доноси министар;

– праћење ликвидности корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и давање података о томе, сагласно важећим прописима;

8) прима обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца;

9) прима обавештења од корисника буџетских средстава о намери преузимања обавеза, о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања;

10) прикупља податке о преузетим новчаним обавезама од субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама, у смислу закона којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, које они достављају кроз информациони систем Управе за трезор и на основу тих података, Министарству − Одељењу за буџетску инспекцију, ради вршења надзора, доставља извештаје са подацима о неизмиреним обавезама корисника јавних средстава чији се рачуни воде у припадајућем консолидованом рачуну трезора и обезбеђује преузимање података о неизмиреним обавезама јавних предузећа из информационог система Управе за трезор;

11) врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије, који обухвата:

– обрачун зарада, односно плата, увећања зарада, односно додатака на плату, накнада, као и других примања;

– одржавање и чување базе података о запосленима, изабраним, постављеним и ангажованим лицима, који се односе на њихова примања;

12) обавља друге послове из надлежности Министарства, које одреди министар.

 

Посетите сајт Управе за трезор 

Сличне теме

Пореска управа

Управа царина

Управа за јавни дуг