Читај ми

Пореска управа

Директор Драгана Марковић 

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија обавља следеће послове:

1. врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен регистар пореских обвезника;

2. врши пореску контролу и утврђивање пореза у складу са законом;

3. врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања;

4. открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере;

5. издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе.

6. стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;

7. развија и одржава јединствени порески информациони систем;

8. води пореско рачуноводство;

9. планира и спроводи обуку запослених;

10. врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности;

11. обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у јавном сектору;

12. пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи;

13. обезбеђује јавност у раду;

14. обавља друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у складу са законом.

Посетите сајт Пореске управе 

Сличне теме

Управа царина

Управа за трезор

Управа за јавни дуг