Читај ми

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Милица Јовановић – помоћник министра


Tел: +381 11 765 2085
Е-адреса: macro.fiscal@mfin.gov.rs 

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: припрему и израду Фискалне стратегије за наредни трогодишњи период, у складу са Законом о буџетском систему; учешће у припреми и изради Програма економских реформи (I део) и других докумената из ове области неопходних у процесу приступања ЕУ; израду анализа макроекономских и фискалних кретања и политика; израду и развијање макроекономских модела као основе за израду дугорочних пројекција макроекономских и фискалних агрегата; израду средњорочних пројекција макроекономских и фискалних агрегата и индикатора; израду краткорочних (кварталних и месечних) пројекција макроекономских и фискалних индикатора; израду Билтена јавних финансија на српском и енглеском језику; утврђивање макроекономских и фискалних претпоставки за израду буџета; израду пројекција јавних прихода, јавних расхода и укупног фискалног дефицита/суфицита; израду консолидованог буџета опште државе; анализу макроекономских и фискалних ефеката законских и других нормативних аката и мера економске и фискалне политике; израду редовних извештаја за потребе Владе и међународних финансијских организација о текућим привредним и фискалним кретањима; израду извештаја из области фискалне статистике у складу са међународним и европским стандардима; предлагање мера од интереса за остваривање циљева усвојене економске и фискалне политике; учешће у ревидирању и припреми извештаја о реализацији Националног програма за европске интеграције, у деловима који се односе на макроекономску стабилност, економску и фискалну политику; израду стручних мишљења у вези са прописима и стратегијама министарстава у делокругу који се односи на макроекономске политике, јавне финансије и фискалне импликације; припрему материјала за објављивање на интернет страници Министарства; учешће у преговорима са међународним економским и финансијским организацијама по питањима из делокруга рада Сектора и Министарства; техничко-технолошку припрему за преузимање послова координације и управљања сопственим средствима Европске уније у складу са обавезама које произилазе из Преговора о приступању а затим и пуноправног чланства у Европској унији, послове успостављања административних капацитета, израде процедура, дефинисања и креирања потребних база података; израде симулација прелиминарних обрачуна уплата; обрачуна, прикупљања и контроле сопствених средстава Европске уније; израде пројекција уплата сопствених средстава у буџет Европске уније; послове координације, сарадње и извештавања према Европској унији у вези са сопственим средствима; контакта и извештавања Европске комисије; послове прилагођавања система у складу са изменама правних тековина Европске уније; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору као и друге послове из ове области.   

У Сектору за макроекономске и фискалне анализе и пројекције обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица, и то:

Одељење за макроекономске анализе и пројекције
Одељење за фискалне анализе и пројекције
Група за координацију и управљање сопственим средствима Европске уније

Сличне теме

Секретаријат

Сектор буџета

Сектор за фискални систем