Čitaj mi

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Milica Jovanović – pomoćnik ministra


Tel: +381 11 765 2085
E-adresa: macro.fiscal@mfin.gov.rs 

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije obavlja studijsko-analitičke poslove koji se odnose na: pripremu i izradu Fiskalne strategije za naredni trogodišnji period, u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu; učešće u pripremi i izradi Programa ekonomskih reformi (I deo) i drugih dokumenata iz ove oblasti neophodnih u procesu pristupanja EU; izradu analiza makroekonomskih i fiskalnih kretanja i politika; izradu i razvijanje makroekonomskih modela kao osnove za izradu dugoročnih projekcija makroekonomskih i fiskalnih agregata; izradu srednjoročnih projekcija makroekonomskih i fiskalnih agregata i indikatora; izradu kratkoročnih (kvartalnih i mesečnih) projekcija makroekonomskih i fiskalnih indikatora; izradu Biltena javnih finansija na srpskom i engleskom jeziku; utvrđivanje makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki za izradu budzeta; izradu projekcija javnih prihoda, javnih rashoda i ukupnog fiskalnog deficita/suficita; izradu konsolidovanog budzeta opšte države; analizu makroekonomskih i fiskalnih efekata zakonskih i drugih normativnih akata i mera ekonomske i fiskalne politike; izradu redovnih izveštaja za potrebe Vlade i međunarodnih finansijskih organizacija o tekućim privrednim i fiskalnim kretanjima; izradu izveštaja iz oblasti fiskalne statistike u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima; predlaganje mera od interesa za ostvarivanje ciljeva usvojene ekonomske i fiskalne politike; učešće u revidiranju i pripremi izveštaja o realizaciji Nacionalnog programa za evropske integracije, u delovima koji se odnose na makroekonomsku stabilnost, ekonomsku i fiskalnu politiku; izradu stručnih mišljenja u vezi sa propisima i strategijama ministarstava u delokrugu koji se odnosi na makroekonomske politike, javne finansije i fiskalne implikacije; pripremu materijala za objavljivanje na internet stranici Ministarstva; učešće u pregovorima sa međunarodnim ekonomskim i finansijskim organizacijama po pitanjima iz delokruga rada Sektora i Ministarstva; tehničko-tehnološku pripremu za preuzimanje poslova koordinacije i upravljanja sopstvenim sredstvima Evropske unije u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Pregovora o pristupanju a zatim i punopravnog članstva u Evropskoj uniji, poslove uspostavljanja administrativnih kapaciteta, izrade procedura, definisanja i kreiranja potrebnih baza podataka; izrade simulacija preliminarnih obračuna uplata; obračuna, prikupljanja i kontrole sopstvenih sredstava Evropske unije; izrade projekcija uplata sopstvenih sredstava u budzet Evropske unije; poslove koordinacije, saradnje i izveštavanja prema Evropskoj uniji u vezi sa sopstvenim sredstvima; kontakta i izveštavanja Evropske komisije; poslove prilagođavanja sistema u skladu sa izmenama pravnih tekovina Evropske unije; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru kao i druge poslove iz ove oblasti.   

U Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica, i to:

Odeljenje za makroekonomske analize i projekcije
Odeljenje za fiskalne analize i projekcije
Grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima Evropske unije

Slične teme

Sekretarijat

Sektor budzeta

Sektor za fiskalni sistem