Čitaj mi

Sekretarijat

Danijela Kujundzić, v.d. sekretara Ministarstva finansija


Tel: +381 11 765 2028
E-adresa: sekretarijat@mfin.gov.rs 

Sekretarijat Ministarstva (u daljem tekstu: Sekretarijat) obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo, i to kadrovske, finansijske i informatičke, a koji se odnose na: usmeravanje, organizovanje, objedinjavanje i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica Ministarstva i drugih poslova od zajedničkog interesa za Ministarstvo; pripremu godišnjeg plana rada Ministarstva i godišnjeg izveštaja o radu Ministarstva kao sastavnih delova godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pripremu odgovora na poslanička pitanja upućena ministru i Vladi iz nadležnosti Ministarstva; izradu opštih akata koji nisu u delokrugu rada sektora kao i pojedinačnih akata iz nadležnosti Sekretarijata; pripremu predloga za postavljenja na položaju i imenovanja predstavnika ministarstva i Vlade u organe upravljanja organa i institucija a koje imenuje Vlada; izradu nacrta i predloga pravilnika kojima se utvrđuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta Ministarstva i organa uprave u sastavu Ministarstva; izradu rešenja kojima se rešava o pojedinim pravima iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu, normativne poslove iz oblasti ljudskih resursa kao i druge normativne poslove iz nadležnosti Ministarstva i organa uprave u sastavu Ministarstva; pripremu programa stručnog usavršavanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; vođenje evidencija i upravljanje bazom podataka iz oblasti ljudskih resursa kao i druge evidencije iz oblasti radnih odnosa; planiranje i izvršenje finansijskog plana Ministarstva i pripremu finansijskog plana Ministarstva za tekuću godinu; sprovođenje postupka knjiženja i unosa podataka pokretne i nepokretne imovine Ministarstva u poslovne knjige Ministarstva; staranje o imovini Ministarstva i staranje o nepokretnoj imovini uprava u sastavu Ministarstva; analizu stanja nepokretne imovine uprava u sastavu, kao i usmeravanje i koordinacija rada uprava u sastavu na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnoj imovini Ministarstva i uprava u sastavu; sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Ministarstva, praćenje realizacije javnih nabavki; bezbednost i zaštitu zaposlenih na radu, osiguranje imovine i zaposlenih u Ministarstvu; obavljanje poslova u vezi strateškog planiranja, statističko-evidencionih, kancelarijskih i organizacionih poslova za potrebe Ministarstva; staranje o nabavci opreme, stručne literature i kancelarijskog materijala; informatičke poslove za potrebe Ministarstva; poslove u vezi izveštavanja, finansijske kontrole i upravljanja iz delokruga Sekretarijata, učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sekretarijatu kao i druge poslove od interesa za Ministarstvo.

U Sekretarijatu se obavljaju poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za pravne poslove
2. Odeljenje za ljudske resurse
3. Grupa za poslove imovine Ministarstva i javne nabavke
4. Odeljenje za informatičke i administrativno-tehničke poslove
5. Odeljenje za finansijske poslove
6. Grupa za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole


Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. Sekretar pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i sarađuje sa drugim organima. Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim uređuje položaj državnih službenika.

Slične teme

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta

Sektor za fiskalni sistem