Čitaj mi

Sektor za fiskalni sistem

dr Dragan Demirović – pomoćnik ministra

Tel: +381 11 765 2101
E-adresa: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Sektor za fiskalni sistem obavlja normativne poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa kojima se uređuje poreski sistem i poreska politika, sistem i politika ostalih javnih prihoda, naročito poreza na dobit pravnih lica, akciza, poreza na dodatu vrednost, poreza na premije neživotnih osiguranja, poreza na dohodak građana, poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon, poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (poreza na upotrebu motornih vozila, poreza na upotrebu plovila, poreza na upotrebu vazduhoplova i poreza na registrovano oružje), doprinosa za socijalno osiguranje, republičkih administrativnih taksi i drugih javnih dažbina koje se naplaćuju za pružanje javnih usluga, kao i naknada za korišćenje javnih dobara, poreskog postupka i poreske administracije, uređivanje sistema proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda i sistema evidentiranja prometa preko fiskalizacije, pripremu rešenja za davanje akciznih dozvola, pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i davanje stručnih mišljenja u primeni propisa u ovim oblastima, uključujući i propise iz oblasti poreza na promet, studijsko-analitičke poslove vezane za normativno regulisanje navedenih javnih dažbina; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i druge poslove vezane za uređivanje i primenu sistema i politike poreza i drugih javnih dažbina. 


U Sektoru za fiskalni sistem obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za porez na dodatu vrednost
2. Odeljenje za akcize, duvan i fiskalizaciju
3. Odsek za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje
4. Odsek za poreze na imovinu
5. Odsek za porez na dobit pravnih lica
6. Odsek za takse i naknade
7. Grupa za poreski postupak i poresku administraciju
8. Grupa za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta