Читај ми

Секретаријат

Данијела Кујунџић, в.д. секретара Министарства финансија


Tел: +381 11 765 2028
Е-адреса: sekretarijat@mfin.gov.rs 

Секретаријат Министарства (у даљем тексту: Секретаријат) обавља пословe од заједничког интереса за Министарство, и то кадровске, финансијске и информатичке, а који се односе на: усмеравање, организовање, обједињавање и усклађивање рада унутрашњих јединица Министарства и других послова од заједничког интереса за Министарство; припрему годишњег плана рада Министарства и годишњег извештаја о раду Министарства као саставних делова годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему одговора на посланичка питања упућена министру и Влади из надлежности Министарства; израду општих аката који нису у делокругу рада сектора као и појединачних аката из надлежности Секретаријата; припрему предлога за постављења на положају и именовања представника министарства и Владе у органе управљања органа и институција а које именује Влада; израду нацрта и предлога правилника којима се утврђује унутрашње уређење и систематизација радних места Министарства и органа управе у саставу Министарства; израду решења којима се решава о појединим правима из радног односа државних службеника и намештеника у Министарству, нормативне послове из области људских ресурса као и друге нормативне послове из надлежности Министарства и органа управе у саставу Министарства; припрему програма стручног усавршавања у областима из надлежности Министарства; вођење евиденција и управљање базом података из области људских ресурса као и друге евиденције из области радних односа; планирање и извршење финансијског плана Министарства и припрему финансијског плана Министарства за текућу годину; спровођење поступка књижења и уноса података покретне и непокретне имовине Министарства у пословне књиге Министарства; старање о имовини Министарства и старање о непокретној имовини управа у саставу Министарства; анализу стања непокретне имовине управа у саставу, као и усмеравање и координација рада управа у саставу на решавању имовинско-правних односа на непокретној имовини Министарства и управа у саставу; спровођење поступака јавних набавки за потребе Министарства, праћење реализације јавних набавки; безбедност и заштиту запослених на раду, осигурање имовине и запослених у Министарству; обављање послова у вези стратешког планирања, статистичко-евиденционих, канцеларијских и организационих послова за потребе Министарства; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала; информатичке послове за потребе Министарства; послове у вези извештавања, финансијске контроле и управљања из делокруга Секретаријата, учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Секретаријату као и друге послове од интереса за Министарство.

У Секретаријату се обављају послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за правне послове
2. Одељење за људске ресурсе
3. Група за послове имовине Министарства и јавне набавке
4. Одељење за информатичке и административно-техничке послове
5. Одељење за финансијске послове
6. Група за развој финансијског управљања и контроле


Секретар министарства за свој рад одговара министру. Секретар помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима. Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим уређује положај државних службеника.

Сличне теме

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета

Сектор за фискални систем