Читај ми

Сектор буџета

Дарко Комненић – помоћник министра

Тел: + 381 11 765 2135
+ 381 11 765 2136 

Сектор буџета обавља нормативне и студијско-аналитичке послове на припреми и изради закона и других прописа којим се уређује републички буџет, буџетски систем, систем јавних прихода и јавних расхода, систем финансирањa локалних власти, систем финансирања политичких активности; обавља послове припреме и израде закона о буџету Републике Србије и учествује у изради закона и других прописа којима се ангажују средства буџета Републике, буџета локалних власти и средства организација за обавезно социјално осигурање; планира и припрема ребаланс буџета Републике Србије; одлуке о давању сагласности на ребалансе финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање и одлуке о привременом финансирању; обавља послове израде упутстава и процедура за припрему буџета и финансијских планова буџетских корисника иодлука о давању сагласности на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања; обавља нормативне послове везане за израду прописа битних за извршење буџета; анализира предлоге финансијских планова буџетских корисника и предлаже нивое апропријација по корисницима и врстама издатака буџета Републике; даје инструкције и прати израду програмског дела буџета на свим нивоима власти; анализира расходе корисника буџета Републике; управља информационим системом за припрему буџета Републике Србије; анализира приходе и расходе буџета локалних власти и извештава о извршењу буџета локалних власти; учествује у доношењу прописа којим се утврђују елементи за обрачун плата и координира активности надлежних министарстава у доношењу тих прописа; учествује у социјалном дијалогу са репрезентативним синдикатима државне управе и установа из области јавних служби, даје мишљења на нацрте закона, прописа и аката из надлежности Сектора као и других министарстава који захтевају ангажовање средстава буџета и организација за обавезно социјално осигурање; креира базе података, обавља и друге послове везане за уређивање и примену буџетског система и буџетске политике; јавних набавки; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

У Сектору буџета обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење буџета Републике Србије
2. Oдсек за буџетски систем и систем финансирања локалне власти
3. Група за систем финансирања плата

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор за фискални систем