Čitaj mi

Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju

Spomenka Vircburger – pomoćnik ministra


Tel: : +381 11 765 2276


Sektor - Centralna jedinica za harmonizaciju obavlja normativne, studijsko-analitičke, upravne, stručno-obrazovne i nadzorne poslove u oblasti interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ), koji se odnose na: predlaganje donošenja, izmena i dopuna propisa iz nadležnosti Ministarstva; izradu dokumenata javnih politika iz oblasti interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ); unapređenje i razvoj sistema IFKJ; utvrđivanje i razvoj metodologije i standarda u oblasti uspostavljanja, razvoja i sagledavanja kvaliteta finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom EU, u cilju obezbeđivanja jedinstvenog načina rada u Republici Srbiji; pripremu priručnika, smernica i uputstava; pripremu programa i koordinaciju aktivnosti u organizaciji i sprovođenju obuke rukovodilaca i zaposlenih zaduženih za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru; sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole; davanje stručnih mišljenja i zauzimanje stavova u vezi sa uspostavljanjem, razvojem i obezbeđivanjem kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole; savetovanje ministra u vezi sa pitanjima finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru; organizovanje razmene iskustava u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole; izradu i objedinjavanje godišnjih i drugih izveštaja o stanju i kvalitetu sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru; utvrđivanje i razvoj metodologije i standarda rada interne revizije u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom EU u cilju obezbeđivanja jedinstvenog načina rada u Republici Srbiji; pripremu priručnika i kodeksa strukovne etike internih revizora; pripremu programa i koordinacije aktivnosti u organizaciji sprovođenja obuke internih revizora; organizaciju ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru; izdavanje sertifikata ovlašćenim internim revizorima u javnom sektoru; vođenje registra ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru; vođenje registra povelja interne revizije u javnom sektoru; vođenje registra kontinuiranog stručnog usavršavanja internih revizora; sprovođenje i koordinacija nadzora nad usaglašenošću načina organizovanja i rada internih revizora sa propisima i uputstvima; sagledavanje kvaliteta interne revizije u javnom sektoru; savetovanje ministra po pitanjima interne revizije u javnom sektoru; organizovanje razmene iskustava u oblasti interne revizije; objedinjavanje godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava o radu interne revizije u javnom sektoru; izradu objedinjenog izveštaja o stanju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru u Republici Srbiji; saradnju sa drugim državnim organima i međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru kao i druge poslove koji spadaju u delokrug Sektora.

U Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju obavljaju se poslovi u okviru užih unutrašnjih jedinica:

1. Grupa za metodologiju uspostavljanja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
2. Grupa za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole
3. Grupa za metodologiju rada i razvoj interne revizije
4. Grupa za praćenje kvaliteta rada interne revizije
5. Grupa za obuke u oblasti finansijkog upravljanja i kontrole i interne revizije


Poslovi Sektora – Centralna jedinica za harmonizaciju, u cilju veće efikasnosti i ekonomičnosti, realizuju se u sedištu Sektora sa sedištem u Beogradu i u područnoj jedinici za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu.

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta