Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2019

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
74 godina, br. 1-6/2019
Beograd


SADRŽAJ


Goran NIKOLIĆ


DVADESET GODINA OD STVARANjA EVRA: KOLIKO SRBIJA
ISPUNjAVA KRITERIJUME ZA ULAZAK U EVROZONU?
str. 7-27


Branimir KALAŠ, Vera MIROVIĆ, Nada MILENKOVIĆ


EMPIRIJSKA ANALIZA EFIKASNOSTI POREZA NA DODATU
VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI
str. 28-36


Stefan VRŽINA


POREZ NA DOBITAK I FINASIJSKA STRUKTURA U
TRANZICIONIM DRŽAVAMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 37-52

Natalija BOROVIĆ


RAČUNOVODSTVENE OSNOVE I KVALITET FINANSIJSKOG
IZVEŠTAVANjA U JAVNOM SEKTORU
str. 53-71


Nermina POBRIĆ


TEORIJSKO-EMPIRIJSKA ANALIZA SPROVOĐENjA HEDžINGA
IZLOŽENOSTI VALUTNOM RIZIKU U MULTINACIONALNIM
KOMPANIJAMA
str. 72-98


PRIKAZI


Žan TIROL: EKONOMIJA ZA OPŠTE DOBRO


Biljana Vitković
str. 99-105

Časopis Finansije, broj 1-6/2019

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022