Читај ми

Упис у именик организатора стручне обуке за лиценциране проценитеље

Правни основ за давање одобрења за упис у именик организатора стручне обуке прописан је чланом 16. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17 − др. закон, у даљем тексту: Закон).

Лице које је заинтересовано за упис у именик организатора стручне обуке, односно стицање статуса организатора стручне обуке, доставља Министарству финансија захтев за упис у именик организатора стручне обуке, заједно са доказима о испуњености услова за упис, а који су прописани Правилником о стручној обуци за лиценциране проценитеље („Службени гласник РС”, број 18/19, у даљем тексту: Правилник о стручној обуци). Министарство финансија, након пријема захтева за упис у именик организатора стручне обуке, утврђује да ли подносилац захтева испуњава прописане услове, и, у зависности од испуњености услова, у року од 15 дана од дана пријема захтева, министар финансија доноси решење којим утврђује да је подносилац захтева испунио услове за упис у именик, или доноси решење којим утврђује да услови нису испуњени.

Лице које је заинтересовано за стицање статуса организатора стручне обуке може да покрене овај поступак подношењем захтева за упис у именик организатора стручне обуке, заједно са доказима о испуњености услова за упис. Предметни захтев подноси се на писарници Министарства финансија, која се налази у Београду, улица Кнеза Милоша број 20.

Одредбама члана 3. Правилника о стручној обуци прописана је документација коју мора да достави лице заинтересовано за добијање статуса организатора стручне обуке, те се на основу те документације и утврђује да ли подносилац захтева испуњава услове за упис у именик. Односно сами услови нису експлицитно прописани, већ на основу достављене документације Министарство финансија утврђује да ли подносилац захтева испуњава организационе, техничке и кадровске услове, односно да ли има одговарајуће корпоративно искуство, адекватан наставни кадар и програм обуке. У погледу испуњености ових услова, Министарство финансија може да затражи мишљење Стручног одбора.

Одредбама члана 3. Правилника о стручној обуци прописана је документација којом подносилац захтева доказује испуњеност услова за упис у именик организатора стручне обуке, и то је следећа документација:

1) технички предлог, који укључује документацију којом се доказују капацитети организатора за спровођење стручне обуке, као што су:

− технички приступ, методологија, нацрт програма и календар спровођења стручне обуке,

− подаци и документација о кадровској и организационој оспособљености;

(квалификацијама, искуству и пословној репутацији управе и наставног особља) и техничкој опремљености организатора стручне обуке;

− организациона шема;

− опис испуњености услова за спровођење стручне обуке;

− корпоративне способности, искуство и претходне перформансе организатора стручне обуке;

− начин на који се спроводи завршна провера знања полазника стручне обуке (завршна провера знања полазника стручне обуке састоји се од писаног теста на којем се

проверава теоријско знање из области које су обухваћене програмом из члана 2. Правилника о стручној обуци и презентовања и оцене најмање два извештаја о процени вредности непокретности које је полазник стручне обуке самостално урадио, користећи различите методе процене);

− начин на који се води евиденција о полазницима стручне обуке и спроведеној стручној обуци и провери знања,

− други релевантни подаци и документација којима се доказује да организатор стручне обуке испуњава услове за спровођење стручне обуке;

2) општа акта организатора стручне обуке (оснивачки акт, статут, правила и процедуре пословања и сл.);

3) подаци и документација из регистра привредних друштава, удружења, односно другог одговарајућег регистра;

4) план и програм организовања и спровођења допунског испита из члана 9. став 3. Закона;

5) доказ о плаћеној такси.

Такса за упис у именик организатора стручне обуке прописана је Законом о републичким административним таксама, и то Одељком А, тарифним бројем 61А и тренутно износи 43.470,00 динара.

Рок за пружање ове услуге износи 15 дана од дана пријема уредног захтева.

Лице заинтересовано за стицање статуса организатора стручне обуке о току поступка може добити потребне информације од Министарства финансија, Сектора за финансијски систем, Групе за осигурање и непокретности.

Министарство финансија, након пријема захтева за упис у именик организатора стручне обуке, проверава да ли подносилац захтева испуњава услове за упис у именик, и у зависности од испуњености услова, у року од 15 дана од дана пријема захтева, министар финансија доноси решење којим утврђује да је подносилац захтева испунио услове за упис у именик, или доноси решење којим утврђује да услови нису испуњени.

Решење министра финансија којим се утврђује да је подносилац захтева испунио услове за упис у именик, или решење којим се утврђује да услови нису испуњени је коначно, па се према томе против њега може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија. 

Сличне теме

Именици

Испит

Обавештења